Et mester­skab vun­det på kon­kur­ren­ter­nes ufor­må­en

BT - - SPORTEN -

MESTER­SKA­BET HAR FUN­DET sin ejer­mand. Selv med fod­fejl som den mod FC Nord­s­ja­el­land for tre uger si­den og se­ne­st den tam­me de­ler mod Ran­ders, er FC Kø­ben­havn gan­ske su­ve­ra­e­ne. Et syv-po­int­for­spring smi­der de ik­ke.

De har over­skud til at kom­me til­ba­ge, selv når de ik­ke spil­ler godt. Det så vi i går, og det ken­de­teg­ner en top­klub. Det sten­sik­re mester­skab kom­mer dog ik­ke kun i hus, for­di FC Kø­ben­havn i al­le kam­pe har haft et vildt højt ni­veau. Det kom­mer og­så, for­di selv det na­est­bed­ste har va­e­ret godt nok.

Sub­top­pens usta­bi­li­tet i den­ne saeson er ek­stra­or­di­na­er, og det har kø­ben­hav­ner­ne pro­fit­te­ret af. TAG DE FOR­MODE­DE førsteud­for­dre­re fra FC Midtjyl­land. De spil­ler det ene øje­blik for­ry­gen­de og sa­ver Brønd­by fuld­sta­en­dig over. Det na­e­ste skal de red­des af de­res sid­ste skan­se i over­ti­den for at sik­re sig ba­re et en­kelt po­int mod op­ryk­ker­ne fra Vi­borg. Og alt det kom­mer oven på en sti­me, hvor de ik­ke hav­de vun­det en su­per­liga­kamp si­den sep­tem­ber.

Tag ae­r­ke­ri­va­ler­ne fra Brønd­by, der oven på nedsablin­gen i Her­ning først er mil­li­me­ter fra at vin­de over FC Kø­ben­havn i Par­ken og si­den hi­ver en fin sejr over OB hjem­me.

Tag AaB, der først ef­ter seks for­årskam­pe har få­et lagt an til en sti­me, der ba­re min­der om den, de ram­te i ef­ter­å­ret. Tag OB, tag Ran­ders, tag Es­b­jerg...

De svin­gen­de pra­e­sta­tio­ner har man­ge for­skel­li­ge for­kla­rin­ger alt ef­ter øj­ne­ne, der ser, men i min op­tik bør sa­er­ligt FC Midtjyl­land og Brønd­by le­de ek­stra grun­digt ef­ter sine.

For FC Midtjyl­land er der in­gen und­skyld­nin­ger. Det er selv­føl­ge­lig ik­ke uset, at et hold, der er in­ter­na­tio­nalt uer­fa­rent, bø­der for at skul­le pra­este­re i fle­re tur­ne­rin­ger på en gang. Men vi så al­le­re­de i ef­ter­å­ret, at de hav­de sva­ert ved at vin­de. De slut­te­de af med at va­e­re be­gej­stre­de i Her­ning ef­ter tri­um­fen mod Club Brug­ge, og det til­bag­holdt kri­tik­ken, men det hol­der ba­re ik­ke, hvad de har le­ve­ret. De er for­sva­ren­de me­stre og har bå­de en øko­no­mi, en trup og en ung­doms­af­de­ling, der for­drer, at man ka­em­per med om mester­ska­bet. I ste­det må man nø­jes med at slås om se­kun­da­e­re pla­ce­rin­ger, og i virkeligheden er det ut­ro­ligt, at de sta­dig er med der. Pa­ra­doksalt nok bli­ver de må­ske net­op red­det af liga­ens usta­bi­li­tet. FOR BRØND­BY ER det den sam­me hi­sto­rie. Der har va­e­ret for man­ge dår­li­ge pra­e­sta­tio­ner. De har en trup, der er så dyr, at for­vent­nin­ger­ne er hø­je­re.

AaB har ik­ke haft det bed­ste for­år og slet ik­ke ramt det be­sna­e­ren­de ni­veau, som de tid­li­ge­re i sa­e­so­nen sa­er­ligt hav­de på hjem­me­ba­ne. Men jeg sy­nes al­li­ge­vel ik­ke, der er me­get at kri­ti­se­re dem for. De har en ung, uer­fa­ren trup, og uan­set om de får en pla­ce­ring som num­mer to el­ler num­mer fi­re, er det en suc­ces.

Det sam­me kan i end­nu hø­je­re grad si­ges om Søn­derjy­ske. De har og­så vist usta­bi­li­tet, ja, men det er kun for­di, at de ik­ke kan over­pra­este­re­re i hver ene­ste kamp. Der er alt mu­lig grund til at an­er­ken­de det, de har le­ve­ret ind­til nu. SKAL MAN SE po­si­tivt på de svin­gen­de pra­e­sta­tio­ner, vi isa­er ser i sub­top­pen, så betyder det, at der i det mind­ste er stor spa­en­ding om, hvem der skal ha­ve sølv- og bron­ze­me­dal­jer, og det er jo det, der gør, at der fort­sat er rig grund til at føl­ge med i Superligaen.

Hvis jeg skal va­e­re helt aer­lig, er det så åbent, at jeg dår­ligt tør kom­me med et bud. Med kni­ven for stru­ben vil jeg trods alt pe­ge på FC Midtjyl­land som 2’er og Brønd­by som 3’er.

For­kla­rin­ger­ne stri­der må­ske lidt imod, hvad vi har set hidtil, men jeg me­ner, at der bør va­e­re så me­get kva­li­tet i sa­er­ligt midtjy­der­nes trup, at de hi­ver søl­vet hjem. Hos Brønd­by sy­nes jeg, at man kan se, at de har få­et et lil­le løft un­der Auri. De fik et godt re­sul­tat i Par­ken, og med sej­ren i dag kan de godt få gang i no­get.

De fi­re i sub­top­pen bli­ver ik­ke tru­et ne­de­fra. Det sør­ge­de Brønd­by for med gårs­da­gens sejr over OB, og der­med er den øv­ri­ge Su­per­liga ef­ter­ladt til en kamp om me­re el­ler min­dre li­ge­gyl­di­ge pla­ce­rin­ger.

Nedryk­nin­gen har Ho­bro ta­get sig af, og det skal et hold som AGF ek­sem­pel­vis va­e­re gla­de for. Li­ge­som hos net­op Ho­bro må man her kon­sta­te­re, at en tra­e­ner­fy­ring ik­ke har haft en syn­der­lig po­si­tiv ef­fekt.

Seks su­per­liga­kam­pe og in­gen sej­re var for­ment­lig no­get min­dre, end de hav­de sat na­e­sen op ef­ter. Jeg sy­nes godt, man kan godt se, hvad det er, Rid­ders­holm ger­ne vil, og det bli­ver gi­vet­vis end­nu ty­de­li­ge­re om en halvt år. Men li­ge nu er det for en­stren­get og for­ud­si­ge­ligt, hvad de la­ver. Spil­le­fi­lo­so­fi­en har end­nu ik­ke sat sig, men det er og­så et hold af spil­le­re, der er ca­stet til no­get an­det, end det de skal le­ve­re. Det sten­sik­re mester­skab kom­mer dog ik­ke kun i hus, for­di FC Kø­ben­havn i al­le kam­pe har haft et vildt højt ni­veau. Det kom­mer og­så, for­di selv det na­est­bed­ste har va­e­ret godt nok

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.