Thom­sen hå­ber på ud­lan­det

BT - - SPORTEN -

i sig selv. Men det er rig­tigt, at vi i dag mang­le­de kva­li­tet,« sag­de Lars Søn­der­gaard til Eu­rosport2. Thom­sen til for­skel Han kun­ne se Ni­co­laj Thom­sen va­e­re for­skel­len på de to hold, og den un­ge fløj­spil­ler, der tid­li­ge­re har va­e­ret på vej til Nan­tes i Frank­rig, hå­ber, at må­l­far­lig­he­den mod Ho­bro nu kan sen­de ham af sted for­bi de dan­ske gra­en­ser til som­mer.

»Det var dej­ligt at sco­re to mål og hja­el­pe hol­det til sejr. Det er al­tid dej­ligt. Så det var en rig­tig god dag. Det kan godt va­e­re en af må­der­ne at sa­el­ge sig selv på,« lød det til Eu­rosport2 fra den dob­bel­te målsco­rer, der nor­malt er as­sist­kon­ge og mod Ho­bro for før­ste gang i kar­ri­e­ren score­de to mål i sam­me kamp i Superligaen.

»Vi har of­test set ham la­ve det til tra­e­ning og ik­ke så me­get i kam­pe­ne, hvor Ni­co­laj me­re er op­la­eg­ge­ren, men han la­ver nog­le in­di­vi­du­el­le rig­tig go­de pra­e­sta­tio­ner på de rig­ti­ge tids­punk­ter for os.« lød det til­fredst fra Ni­co­laj Thom­sens tra­e­ner, der mod Ho­bro om­vendt så top­sco­rer Lukas Spal­vis le­ve­re sa­e­so­nens må­ske rin­ge­ste pra­e­sta­tion.

»Det er så­dan, det er i fod­bold. I ef­ter­å­ret score­de han på en ek­strem pro­cent­del af de chan­cer, han fik. Han mang­ler må­ske lidt, men han ar­bej­der ben­hårdt for hol­det. Det er jeg glad for at se.«

Lukas Spal­vis ta­ger til som­mer tu­ren ud af Superligaen og fly­ver mod Lis­sa­bon.

Som kam­pen for­løb i går, kun­ne Ni­co­laj Thom­sen og­så me­get vel boo­ke en bil­let ud af Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.