Plads til for­bed­ring

BT - - SPORTEN -

Søn­der­gaards im­po­ne­ren­de co­me­ba­ck, en god ma­eng­de glimt af Mik­kel Han­sens ver­dens­klas­se, et for­svar, som har pra­e­sen­te­ret sig gan­ske for­nuf­tigt – og at Nik­las Lan­din har gjort det sam­me, når de­fen­si­ven har svig­tet. Og hvor stil­ler alt det­te så Gudmundur Gud­munds­son og spil­ler­ne her med små fi­re må­ne­der til OL-sam­ba i Rio? Ja, det stil­ler dem der, hvor der sta­dig er no­get at ar­bej­de med. JEG HAR HELT over­ord­net sta­dig lidt sva­ert ved at bli­ve helt klog på, hvor go­de Dan­mark egent­lig er. Og må­ske spil­ler­ne har det sam­me. Fle­re af dem sag­de i hvert fald ef­ter kam­pen mod Nor­ge: »Vi bur­de kun­ne slå Nor­ge på hjem­me­ba­ne, når der er en OL-bil­let på høj­kant.«

Jeg kan ik­ke va­e­re me­re enig i den på­stand. Men det gjor­de Dan­mark ba­re ik­ke. På den må­de er tin­ge­ne sta­dig ik­ke helt, som de ple­jer at va­e­re. El­ler som de i hvert fald var en gang.

Men må­ske OL-bil­let­ter­ne gi­ver den for­nød­ne ro og sik­ker­hed, som kan løf­te Dan­mark. Og må­ske den lan­ge OL-tra­e­nings­lejr, der nu ven­ter til som­mer, kan gi­ve spil­ler­ne en end­nu stør­re for­tro­lig­hed med Gud­munds­sons fi­lo­so­fi. Her vil der va­e­re me­get bed­re tid til at kom­me i dyb­den med de­tal­jer­ne, end der nor­malt er, når lands­hol­det er sam­let, og vi kan godt til­la­de os at for­ven­te, at det kan ses i kva­li­te­ten på ba­nen i Rio.

Den lan­ge for­be­re­del­ses­tid var i øv­rigt no­get, som lands­hol­det ik­ke var god nok til at ud­nyt­te op­ti­malt un­der Ul­rik Wil­bek, hvor hol­det bå­de i 2008 og 2012 slet ik­ke var i na­er­he­den af top­ni­veau­et, da OL blev fløjtet i gang. Gud­munds­son har vist med et sa­et sen­sa­tio­nel­le sølv­me­dal­jer til Island i 2008, at han kan kna­ek­ke den olym­pi­ske ko­de.

Om han kan det sam­me med dan­sker­ne, bli­ver vi klo­ge­re på til au­gust, når det går løs i Rio.

Her er de 12 hold, der skal spil­le om OL-me­dal­jer i Rio – og de­res se­ed­ning. Lod­tra­ek­nin­gen fo­re­ta­ges 1. maj. 1. se­ed­ning­s­lag Frank­rig Po­len 2. se­ed­ning­s­lag Dan­mark Slove­ni­en 3. se­ed­ning­s­lag Kro­a­tien Sve­ri­ge 4. se­ed­ning­s­lag Tu­nesi­en Brasilien 5. se­ed­ning­s­lag Tys­kland Qa­tar 6. se­ed­ning­s­lag Egyp­ten Ar­gen­ti­na

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.