Bar­ce­lo­nas mi­nik­ri­se åb­ner guld­kam­pen

BT - - SPORTEN -

Den span­ske mester­skabs­kamp i fod­bold ser me­re åben ud end la­en­ge, ef­ter at FC Barcelona lør­dag af­ten tab­te 0-1 ude til Re­al So­cie­dad.

For en uge si­den tab­te Barcelona til Re­al Madrid i ’El Clási­co’, og run­den for­in­den blev det kun til 2-2 mod Vil­lar­re­al, og der­med er Bar­ce­lo­nas for­spring til Atlético Madrid svun­det ind til tre po­int, mens Re­al Madrid er yder­li­ge­re ét po­int ef­ter.

Selv om me­di­er­ne for­la­engst har kå­ret FC Barcelona til me­ster, har tra­e­ner Lu­is En­rique al­drig ta­get gul­det for gi­vet.

»Vi har al­drig sagt, at det vil­le bli­ve nemt, el­ler at liga­en var over­stå­et. Det er der ble­vet snak­ket om rundt­om­kring, men ik­ke af os,« si­ger Lu­is En­rique til FC Bar­ce­lo­nas hjem­mesi­de.

»Det er en åben kamp om tit­len, og det bed­ste hold vil vin­de,« fast­slår han.

I kam­pen om fjer­de­plad­sen, der gi­ver ad­gang til Cham­pions Le­ague-kva­li­fi­ka­tion hen­te­de Da­ni­el Wass og Cel­ta Vi­go en vig­tig 1-0-sejr ude over Spor­ting Gi­jón. Klub­ben er dog sta­dig ot­te po­int ef­ter Vil­lar­re­al, men lig­ger med fem­te­plad­sen i øje­blik­ket til at skul­le spil­le Eu­ro­pa Le­ague i na­e­ste saeson. Der re­ste­rer seks run­der af La Liga. To dan­ske­re i fort­sat in­tens guld­dyst om det en­gel­ske mester­skab. Det bli­ver ik­ke me­get bed­re for dan­ske fod­bol­del­ske­re. Det er nem­lig sta­dig ud­gangs­punk­tet ef­ter gårs­da­gens re­sul­ta­ter i Pre­mi­er Le­ague. An­ført af Kas­per Sch­mei­chel sik­re­de Leicester sig den fem­te sejr i tra­ek ved at vin­de 2-0 ude over Sun­der­land tid­ligt på da­gen. Der­med send­te Sch­mei­chel en pres­bold til Lon­don, Tot­ten­ham og lands­holdskol­le­ga Chri­sti­an Erik­sen. Men en stor­spil­len­de Erik­sen sva­re­de igen for Tot­ten­ham ved at la­eg­ge op til to mål i en flot 3-0-sejr over Man­che­ster Uni­ted. Desva­er­re for Erik­sen er af­stan­den op til Leicester på før­ste­plad­sen sta­dig på syv po­int, og med fem run­der til­ba­ge betyder det, at Sch­mei­chel og Leicester med tre sej­re i de sid­ste kam­pe kan sik­re sig det en­gel­ske mester­skab. Vil­de Var­dy og sik­re Sch­mei­chel Den dan­ske ke­e­per ud­ma­er­ke­de sig i går ved at hol­de nul­let for fem­te gang i streg og for 14. gang i sa­e­so­nen. En im­po­ne­ren­de be­drift af lands­hol­dets første­valg.

»At hol­de bu­ret rent er al­tid rart, men det er de tre po­int, der betyder mest. Man byg­ger selv­føl­ge­lig fun­da­men­tet til sejr ved at hol­de nul­let, så på den må­de er det vig­tigt. Men jeg vil hel­le­re luk­ke mål ind og vin­de end at hol­de nul­let og slet ik­ke vin­de. Vi ved, der er sta­dig lang, lang vej end­nu,« si­ger Sch­mei­chel be­ske­dent til Lei­cesters of­fi­ci­el­le po­dcast.

På trods af dan­sker­nes fi­ne pra­e­sta­tion var det dog en an­den Leicester-spil­ler, der stjal ram­pe­ly­set.

For der har va­e­ret lidt snak i kro­ge­ne. Jo­vist, Leicester er ble­vet ved med at vin­de, men må­le­ne kom ik­ke fra ham. Ja­mie Var­dy. Den helt sto­re sen­sa­tion i den­ne saeson, den nye

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.