TOM JO­NES

Trus­se­ty­ven har mi­stet sit livs ka­er­lig­hed

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Lars Jytz­lers to søn­ner blev ud­sat for grov mob­ning i den lo­ka­le fol­ke­sko­le. Nu går de i en ny sko­le, hvor de tri­ves, men vre­den sid­der sta­dig i fa­mi­li­en

MISTRIVSEL

Bo­dil Jes­sen

| boj@ber­ling­s­ke.dk Det var i ok­to­ber, Lars og Rikke be­gynd­te at un­dre sig. Det var un­der­ligt, som dren­ge­ne hav­de for­an­dret sig. Når de kom hjem fra sko­le i Es­b­jerg-for­sta­den Hjer­ting, gik de ba­re di­rek­te ind på va­e­rel­set. De var ik­ke la­en­ge­re sam­men med de­res kam­me­ra­ter, fak­tisk dår­ligt nok med Lars og Rikke, der ger­ne holdt til i stue og køk­ken. Det hav­de dren­ge­ne og­så al­tid gjort, men nu var de ba­re in­de på va­e­rel­ser­ne. De var og­så be­gyndt at ska­en­des me­get. Når Lars og Rikke for­søg­te at spør­ge, hvor­dan det gik i sko­len, fik de ik­ke rig­tig no­get svar. En be­gyn­den­de uro ind­fandt sig hos fora­el­dre­ne. I be­gyn­del­sen prø­ve­de de at fin­de for­kla­rin­ger.

»Først ta­enk­te vi, at det kun­ne va­e­re no­get i de­res ud­vik­ling og mod­nings­pro­ces. Vi snak­ke­de om, at det må­ske er me­get na­tur­ligt, at de for­an­drer sig og aen­drer sig,« forta­el­ler Lars, der sam­men med Rikke har Ni­co­lai på ti år i 4. klas­se og Chri­sti­an på ni år i 3. klas­se.

Men en dag rin­ge­de en mor til en af Chri­sti­ans klas­se­kam­me­ra­ter hjem til fa­mi­li­en.

»Hun for­tal­te, at hen­des dreng var kom­met hjem fra sko­le og var ked af det, for­di Chri­sti­an hav­de slå­et ham.

Da vi kon­fron­te­re­de Chri­sti­an med det, brød han sam­men i gråd og for­tal­te, at ot­te dren­ge – in­klu­siv kvin­dens søn – hav­de stå­et rundt om ham i frik­var­te­ret og hav­de slå­et ham og spar­ket ham i skrid­tet, i ryg­gen og ma­ven. Vi for­tal­te det til klas­se­kam­me­ra­tens mor, og da hun tal­te med sin dreng om det, be­kra­ef­te­de han Chri­sti­ans for­kla­ring,« forta­el­ler Lars Jytz­ler.

En hver­dag fyldt med frygt Iføl­ge Lars Jytz­ler var Chri­sti­ans pro­ble­mer op­stå­et, da der var ble­vet dan­net nye klas­ser på år­gan­gen.

»Chri­sti­an er over­va­eg­tig, og han var kom­met i en klas­se, hvor de kun vil­le spil­le fod­bold. Han be­gynd­te at gå for sig selv og iso­le­re­de sig me­re og me­re. Han blev valgt fra. Han blev dril­let, slå­et og spar­ket. De stak en bly­ant ind i si­den på ham og hå­ne­de ham,« for­kla­rer Lars Jytz­ler.

For sto­re­bror Ni­co­lai hav­de pro­ble­mer­ne stå­et på i la­en­ge­re tid.

»Ni­co­lai var ik­ke højt op­pe i hie­rar­ki­et, og han end­te med at bli­ve klas­sens prü­gelk­na­be med en hver­dag, fyldt af slag, spark, trus­ler og frygt,« forta­el­ler Lars Jytz­ler.

I be­gyn­del­sen for­tal­te han lidt om dril­le­ri­er­ne, og fora­el­dre­ne tal­te med sko­len om det og for­søg­te at fin­de en løs­ning.

Men uden held. Lang­somt trak Ni­co­lai sig me­re og me­re ind i sig selv og holdt op med at snak­ke om det. Ef­ter nytår 2016 gik det helt galt.

»En mandag i ja­nu­ar tru­e­de en af klas­se­kam­me­ra­ter­ne Ni­co­lai med tre hob­byk­ni­ve.

Sko­len kon­tak­te­de os ik­ke, men vi fik det at vi­de af en klas­se­kam­me­rats mor. Om ons­da­gen fik han ta­esk, mens he­le klas­sen stod rundt om­kring og hep­pe­de på den an­den elev,« forta­el­ler Lars Jytz­ler.

For lil­le­bror Chri­sti­an gik det og­så ska­evt. »Han fik skudt bol­de på sig, så han kom des­pe­rat og stortu­den­de ind i klas­sen,« forta­el­ler Lars Jytz­ler.

»Det he­le ram­le­de sam­men i lø­bet af en uge. For vo­res børns skyld var vi nødt til at tra­ek­ke stik­ket og ta­ge dem ud af sko­len,« forta­el­ler Lars Jytz­ler, der er util­freds med sko­lens for­søg på at lø­se pro­ble­mer­ne.

’’ De skul­le gø­re no­get. La­eg­ge pla­ner, ind­kal­de til fora­el­dre­mø­de i he­le klas­sen, hol­de mø­de med fora­el­dre­ne til de dren­ge, der mob­ber. Et el­ler an­det skul­le de gø­re

Lars Jytz­ler, far til Chri­sti­an og Ni­co­lai

»Når vi spurg­te Chri­sti­ans la­e­re­re, hvor­dan han kun­ne få det bed­re i sko­len, tal­te de kun om at sen­de ham på ju­le­ma­er­ke­hjem. Ni­co­lais la­e­re­re hen­vi­ste til sko­lens le­del­se, der ik­ke gjor­de det, de bur­de. Der fandt vi og­så ud af, at sko­lens mob­bepo­li­tik var til ste­de.«

Når Lars ser til­ba­ge på for­lø­bet på Au­ra­sko­len, bli­ver han vred på sko­lens le­del­se. »De skul­le gø­re no­get. La­eg­ge pla­ner, ind­kal­de til fora­el­dre­mø­de i he­le klas­sen, hol­de mø­de med fora­el­dre­ne til de dren­ge, der mob­ber. Et el­ler an­det skul­le de gø­re. Fora­el­dre­ne vid­ste jo ik­ke en­gang, hvad de­res dren­ge hav­de gjort,« for­kla­rer Lars Jytz­ler.

I fe­bru­ar blev hans søn­ner flyt­tet til en an­den fol­ke­sko­le, en lil­le sko­le, hvor de tri­ves. Det var en let­tel­se så stor for fora­el­dre­ne, at det gjor­de fy­sisk ondt.

»Min ko­ne, Rikke, blev syg i tre da­ge, li­ge da dren­ge­ne hav­de flyt­tet sko­le, og de kom hjem fra sko­le og var gla­de og hav­de det godt. Da hun li­ge var ble­vet rask, lag­de jeg mig en uge.

Vi var sy­ge af let­tel­se. Det var psy­kisk. Man sad ba­re og gra­ed og ta­enk­te ’hvorfor har du ik­ke gjort det no­get før – hvorfor, hvorfor, hvorfor …?’

ik­ke

Sko­le­chef Hen­rik Schou fra Es­b­jerg Kom­mu­ne op­ly­ser, at al­le kom­mu­nens sko­ler har en an­ti­mob­bepo­li­tik. Men sko­ler­ne blev lagt sam­men i som­me­ren 2015; Au­ra­sko­len er en sam­men­la­eg­ning af tre sko­ler.

»Hver sko­le hav­de før sam­men­la­eg­nin­gen en an­ti­mob­bepo­li­tik, og de skul­le så ved­ta­ge en ny fa­el­les po­li­tik. Det hav­de sko­le­be­sty­rel­sen ik­ke nå­et på da­va­e­ren­de tids­punkt, men der var en an­ti­mob­bepo­li­tik,« forta­el­ler Hen­rik Schou.

»Hvor­når har sko­len gjort nok? Jeg sy­nes, jeg har set bå­de la­e­re­re og le­del­se, som har for­søgt en ud­strakt grad af di­a­log med fora­el­dre­ne og med klas­ser­nes ele­ver og fora­el­dre.

Vi må kon­sta­te­re, at det ik­ke lyk­ke­des, og det er jeg selv­føl­ge­lig ked af på bør­ne­nes veg­ne. Men der er gjort en god ind­sats fra sko­lens si­de.

Det har jeg ik­ke no­get at kla­ge over,« si­ger Hen­rik Schou.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.