Vil vi­de hvad an­dre po­li­ti­ke­re be­ta­ler i skat

BT - - NYHEDER -

PA­NA­MA-SKAN­DA­LEN Ef­ter selv at ha­ve va­e­ret pres­set til at of­fent­lig­gø­re sine skat­te­pa­pi­rer, vil Storbritanniens pre­mi­er­mi­ni­ster, David Ca­meron, nu og­så ha­ve sine kol­le­ger til at la­eg­ge pa­pi­rer frem, skri­ver nyheds­bu­reau­et Reu­ters. »Pre­mi­er­mi­ni­ster David Ca­meron me­ner, det vil va­e­re rig­tigt, at bri­ti­ske fi­nans­mi­ni­stre, op­po­si­tions­par­ti­er­nes fi­nansord­fø­re­re og po­ten­ti­el­le bri­ti­ske le­de­re skal of­fent­lig­gø­re, hvad de be­ta­ler i skat,« si­ger en talskvin­de mandag iføl­ge Reu­ters.

Ud­ta­lel­sen kom­mer, ef­ter at pre­mi­er­mi­ni­ste­ren søn­dag tog kon­se­kven­sen af, at han er ble­vet sat i for­bin­del­se med de så­kald­te Pa­na­ma-pa­pi­rer og frem­lag­de sine skat­te­pa­pi­rer for at de­men­te­re, at han skul­le ha­ve und­dra­get skat­te­be­ta­ling.

I de la­ek­ke­de Pa­na­ma-pa­pi­rer, der navn­gi­ver en ra­ek­ke per­so­ner, som har haft de­res pen­ge i skat­te­ly, er Ca­merons af­dø­de fars navn duk­ket op.

David Ca­meron har selv for­talt, at han har haft ak­tier i sin fars Ba­ha­mas-ba­se­re­de fir­ma, men at han solg­te ak­tier­ne, in­den han blev pre­mi­er­mi­ni­ster.

Lør­dag er­kend­te han dog og­så, at Når det kom­mer til at of­fent­lig­gø­re skat­te­be­ta­lin­ger, har pre­mi­er­mi­ni­ste­ren gjort det klart, at han er vil­lig til at va­e­re trans­pa­rent, og det bur­de og­så ga­el­de for po­ten­ti­el­le pre­mi­er­mi­ni­stre han ik­ke har hånd­te­ret si­tu­a­tio­nen op­ti­malt og kald­te det ’dår­lig hånd­te­ring af hi­sto­ri­er om hans mu­li­ge in­vol­ve­ring i kre­a­ti­ve skat­te­løs­nin­ger’. Tje­ner 1,85 mio. om året Sam­ti­dig løf­te­de han og­så slø­ret for, at han vil­le of­fent­lig­gø­re de­tal­jer om sine skat­te­regn­ska­ber gen­nem åre­ne, og det skal alt­så og­så ga­el­de for hans kol­le­ger, si­ger han nu.

»Når det kom­mer til at of­fent­lig­gø­re skat­te­be­ta­lin­ger, har pre­mi­er­mi­ni­ste­ren gjort det klart, at han er vil­lig til at va­e­re trans­pa­rent, og det bur­de og­så ga­el­de for po­ten­ti­el­le pre­mi­er­mi­ni­stre,« si­ger hans talskvin­de.

Ca­merons skat­te­o­p­lys­nin­ger går seks år til­ba­ge og vi­ser blandt an­det, at pre­mi­er­mi­ni­ste­ren i skat­te­å­ret 2014-15 be­tal­te 75.898 pund i skat ud fra en ind­komst på 200.307 pund (1,85 mil­li­o­ner kro­ner). Ind­ta­eg­ter­ne stam­mer fra en løn på 140.522 pund, skat­teplig­ti­ge di­a­e­ter på 9.834 pund, 46.899 pund fra le­je­ind­ta­eg­ter fra et fa­mi­lie­e­jet hus i Not­ting Hill i Lon­don og 3.052 pund i ren­ter.

For­u­den at la­eg­ge de nor­malt pri­va­te skat­te­pa­pi­rer frem har Ca­meron og­så med­delt, at han vil nedsa­et­te en ar­bejds­grup­pe, der skal styr­ke Storbritanniens kamp mod skat­tes­nyd.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.