NU ER HUN STYRT

BT - - NYHEDER -

FOR­GYLDT er specialist i fa­mi­li­e­ret, hos Ad­vo­ka­ter­ne Sankt Knuds Torv.

»De har af­talt, at der ik­ke skal va­e­re no­gen de­ling i til­fa­el­de af se­pa­ra­tion el­ler skils­mis­se, så over­skud­det fra sal­get til­fal­der hen­de ale­ne. Hun har ef­ter alt at døm­me få­et et mil­li­o­nover­skud tak­ket va­e­re sa­e­re­jet,« for­kla­rer han.

Knap så godt ser det ud for eks­man­den Martin Jør­gen­sen.

I 2014, da de to sta­dig dan­ne­de par, op­tog de et lån i hu­set på 6.195.000 kro­ner. Men selv­om Jør­gen­sen alt­så ik­ke hav­de an­del i luksus­vil­la­en, ha­ef­ter de beg­ge for lå­net. Køb af som­mer­hus Den­gang for­kla­re­de film­fo­to­gra­fen, at pen­ge­ne pri­ma­ert var gå­et til at fi­nan­si­e­re kø­bet af et som­mer­hus i Oa­sis Club i Tyr­ki­et, hvor en lang ra­ek­ke pro­mi­nen­te dan­ske­re yn­der at slik­ke sol.

»Man kan jo godt be­slut­te sig for som par, at man ger­ne vil lå­ne pen­ge til et fa­el­les pro­jekt og så stil­le den enes hus som sik­ker­hed. Der­for er det ik­ke uta­en­ke­ligt, at han sta­dig skyl­der hen­de pen­ge for lå­net, selv­om hun sa­el­ger hu­set. Det er van­ske­ligt at spe­ku­le­re i,« ly­der det fra Ul­rik Grøn­borg, der un­der­stre­ger, at han ik­ke ken­der til den kon­kre­te sag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.