IS på vej un­der jor­den

BT - - NYHEDER -

TER­ROR årets ud­gang vil va­e­re helt el­ler del­vist fjer­net fra land­kor­tet.

»Vå­ben­hvi­len i Sy­ri­en, Ve­stens rol­le og den mas­si­ve rus­si­ske støt­te til Bas­har al-As­sad betyder, at al­le nu be­gyn­der at ven­de sig imod Is­la­misk Stat, der sam­ti­dig skal slås med kur­der­ne på land­jor­den. Jeg tror, det vil be­ty­de, at de mi­ster he­le el­ler i hvert fald sto­re de­le af de­res nu­va­e­ren­de ter­ri­to­ri­um på land­jor­den in­den nytår,« si­ger David Ve­stenskov.

Det vil og­så gø­re det sva­e­re­re for IS at lok­ke un­ge kri­ge­re til at mel­de sig un­der det is­la­mi­sti­ske fa­ner - og det vil og­så tvin­ge IS til at aen­dre sig.

»De re­k­rut­te­rer gen­nem en forta­el­ling, der går på, at ka­li­fa­tet er den ene­ste ter­ri­to­ri­a­le is­la­mi­ske stat, der der­for er der, hvor man kan ka­em­pe for den is­la­mi­sti­ske sag. Hvis de bli­ver tvun­get til at gå un­der jor­den, vil de trans­for­me­re sig selv til en me­re klas­sisk ter­r­or­be­va­e­gel­se li­ge­som Al Qa­e­da, der le­ver af at va­e­re skjult og ud­fø­rer nå­lestiks­o­pe­ra­tio­ner og ter­r­or­an­greb, der ik­ke hand­ler om at vin­de ter­ra­en, men om ale­ne om at ska­be frygt.«

Mi­ster kraft

LI­BA­NON

JOR­DAN i Eu­ro­pa, men ak­tio­ner som dem i Pa­ris og Bruxel­les er me­get kom­pli­ce­re­de og sva­e­re at kon­trol­le­re,« si­ger David Ve­stenskov, der alt­så me­ner at kam­pen mod Is­la­misk Stat i dens nu­va­e­ren­de form er ved at va­e­re slut. Kam­pen i me­di­er­ne Hvis IS mi­ster fod­fa­e­stet på land­jor­den og bli­ver tvun­get til at ope­re­re i det skjul­te vil det og­så få kon­se­kven­ser

TYR­KI­ET

SAU­DI-ARA­BI­EN Hvis de bli­ver tvun­get til at gå un­der jor­den, vil de trans­for­me­re sig til en me­re klas­sisk ter­r­or­be­va­e­gel­se for or­ga­ni­sa­tio­nens ev­ne til na­er­mest kon­stant at bli­ve na­evnt i al­ver­dens me­di­er, me­ner David Ve­stenskov.

»IS vil ha­ve sva­ert ved at fort­sa­et­te dens hid­ti­di­ge me­di­e­dags­or­den, for­di til­ba­ge­sla­get på land­jor­den vil va­e­re øde­la­eg­gen­de for de­res hid­ti­di­ge kom­mu­ni­ka­tion, der har ba­se­ret sig på med­vind og det at kon­trol­le­re et ter­ri­to­ri­elt ka­li­fat« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.