An­tal­let af vil­de ti­gre sti­ger

BT - - NYHEDER -

WRAUV! An­tal­let af ti­gre er for før­ste gang i fle­re år­ti­er ste­get. Det betyder, at der nu er na­e­sten 3.900 vil­de ti­gre i ver­den. Iføl­ge nye op­ta­el­lin­ger fra WWF Ver­dens­na­tur­fon­den og Glo­bal Ti­ger Forum er der si­den 2010 kom­met 700 fle­re ti­gre.

»For nog­le år si­den kun­ne vi ik­ke va­e­re sik­re på, at ti­ge­ren vil­le over­le­ve som art. Så­dan er det ik­ke la­en­ge­re, og det er vir­ke­lig en fan­ta­stisk nyhed,« si­ger Git­te Se­e­berg, som er ge­ne­ral­se­kre­ta­er i WWF Ver­dens­na­tur­fon­den i Dan­mark. Bed­re be­skyt­tel­se Det er i lan­de som In­di­en, Rusland, Ne­pal og Bhutan, at an­tal­let af vil­de ti­gre er ste­get. Det skyl­des blandt an­det, at de sto­re kat­te­dyrs le­ve­ste­der har få­et bed­re be­skyt­tel­se.

»At an­tal­let af vil­de ti­gre nu sti­ger, gi­ver os håb for frem­ti­dens ar­bej­de med at red­de tru­e­de dyr og de­res le­ve­ste­der. Vi ved, at vi kan gø­re en for­skel og ska­be po­si­ti­ve re­sul­ta­ter, når vi ar­bej­der sam­men på tva­ers af re­ge­rin­ger, lo­ka­le sam­fund og ngo’er,« si­ger Git­te Se­e­berg i en pres­se­med­del­el­se.

Det pra­e­ci­se tal for op­ta­el­lin­gen ly­der på, at der nu alt i alt le­ver 3.890 vil­de ti­gre i ver­den.

For 100 år si­den var der i stør­rel­ses­or­de­nen Vi ved, at vi kan gø­re en for­skel 100.000 vil­de ti­gre til­ba­ge i ver­den.

Iføl­ge den ny­e­ste op­ta­el­ling er der 2.226 ti­gre i In­di­en, som der­med er det land med flest ti­gre. Rusland lig­ger på en an­den­plads med 433 ti­gre. Må­let er en for­dob­ling Må­let for WWF og Glo­bal Ti­ger Forum er at for­dob­le an­tal­let af ti­gre fra 2010 til 2022.

Det skal alt­så brin­ge an­tal­let af vil­de ti­gre helt op på over 6.000 ti­gre i 2022. Ti­ge­ren er dog fort­sat en af ver­dens mest tru­e­de dy­rear­ter, sa­er­ligt på grund af kryb­s­kyt­te­ri og fa­eld­ning af sko­ve, som for­svin­der for at skaf­fe tøm­mer til salg og land­brug.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.