Ja, bor­ge­re skal hø­res di­rek­te i de­mo­kra­ti­et Nej, til­li­den til os vil bli­ve end­nu min­dre

BT - - DEBAT -

RAS­MUS NORDQVIST

en stør­re af­stand mel­lem po­li­ti­ker og bor­ger, så der­for er for­sla­get en rig­tig god idé. For­sla­get hand­ler om, at hvis 50.000 bor­ge­re skri­ver un­der på et for­slag, så skal det til de­bat i Fol­ke­tin­get. På den her må­de kan bor­ger­ne in­vol­ve­re sig og ha­ve ind­fly­del­se på nog­le dags­or­de­ner, som er vig­ti­ge for dan­sker­ne og der­ef­ter tvin­ge os fol­ke­tings­po­li­ti­ke­re til at dis­ku­te­re dem. Til­li­den fra bor­gern e til p oli­ti­ker­ne er vir­ke­lig lav, og der­for bli­ver os re­pra­e­sen­tan­ter nødt til at se på, hvor­dan vi kan ska­be et me­re in­vol­ve­ren­de og ind­dra­gen­de de­mo­kra­ti.

VI HAR OP­LE­VET

JAKOB ELLEMAN-JEN­SEN

tomt for­slag. Mulig­he­den fo­re­lig­ger al­le­re­de, så hvis Al­ter­na­ti­vet me­ner, at man skal kun­ne frem­sa­et­te for­slag på an­dre må­der, så står det frit for Al­ter­na­ti­vet at frem­sa­et­te det for­slag, der kom­mer ind fra bor­ger­ne. Et­hvert med­lem af Fol­ke­tin­get kan frem­sa­et­te et be­slut­nings­for­slag. Det ga­el­der ik­ke blot par­ti­er­ne, men og­så de en­kel­te fol­ke­tings­med­lem­mer. Hvis Al­ter­na­ti­vet øn­sker at stil­le et for­slag i Fol­ke­tings­sa­len, når det har få­et 50.000 un­der­skrif­ter, så kan de jo ba­re gø­re det. Men jeg sy­nes, det her med at stil­le det op på den­ne må­de er et for­søg på at fra­ta­ge po­li­ti­ker­ne det an­svar, som vi bør ta­ge på os. Og det sy­nes jeg ik­ke er gla­e­de­ligt for et re­pra­e­sen­ta­tivt de­mo­kra­ti.

DET ER ET

for­sla­get vil styr­ke til­li­den til de dan­ske po­li­ti­ke­re. For hvis man som bor­ger for det før­ste op­le­ver, at man først skal va­e­re 50.000, der si­ger det sam­me for at få po­li­ti­ke­re til at ta­ge det se­ri­øst. Og så for det an­det at be­slut­nings­for­sla­get fra bor­ger­ne der­ef­ter bli­ver ha­eldt ned ad bra­et­tet, når det så kom­mer til Fol­ke­tin­get, så tror jeg ik­ke, det styr­ker til­li­den mel­lem bor­ger og os po­li­ti­ke­re.

JEG TROR IK­KE,

ste­det styr­kes ved, at vi som fol­ke­valg­te loy­alt re­pra­e­sen­te­rer dem, vi er valgt af. Al­ter­na­ti­vet er da vel­kom­ne til at la­ve en el­ler an­den funk­tion på de­res hjem­mesi­de, hvor folk så kan klik­ke, hvis de kan til­ken­de­gi­ve sig det. Selv­om det er lidt hårdt at si­ge, sy­nes jeg, det her et ret po­puli­stisk for­slag.

TIL­LI­DEN KUN­NE I

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.