’ ’

BT - - DEBAT -

Jeg sy­nes, det er et ret po­puli­stisk ik­ke, der er for­slag no­get skra­ek­ke­ligt i at dis­ku­te­re det, der op­ta­ger bor­ger­ne. Det gør jo ik­ke, at he­le dags­or­de­nen i Fol­ke­tin­get bli­ver sat på en må­de, hvor vi ik­ke har en rol­le at spil­le som re­pra­e­sen­tan­ter for dan­sker­ne. Det, vi gør her, er et sup­ple­ment til det re­pra­e­sen­ta­ti­ve de­mo­kra­ti, hvor bor­ger­ne kan kom­me til or­de på en ny må­de. I dag er der ik­ke sa­er­lig man­ge bor­ge­re, der er med­lem af et par­ti. Det er der, ud­for­drin­gen er, da me­get af det, der en­der på dags­or­de­nen i Fol­ke­tin­get, går gen­nem par­ti­er­ne. Der­for skal der fo­kus på, hvor­dan man kan in­vol­ve­re bor­ger­ne på en ny må­de.

JEG SY­NES BE­STEMT

ba­re no­get, som syv par­ti­er fo­re­slår nu i Fol­ke­tin­get. Det er og­så no­get, man ar­bej­der med i f.eks. Eng­land, Fin­land og Me­xi­co. At vi­de­re­ud­vik­le de­mo­kra­ti­et er der­for me­get op­pe i ti­den og ik­ke kun her i Dan­mark.

DET ER IK­KE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.