Grib for­ti­den i Gribs­kov

BT - - DEBAT -

Den der for­nem­mel­se af et gra­val­vor­ligt brev i po­st­kas­sen. Fartbø­de, Skat el­ler astro­no­misk bi­bli­o­tek­s­af­gift? Hjer­te­ga­l­op, mens man står og fum­ler med det ved køk­ken­bor­det, og hvem har li­ge en brev­k­niv ved hån­den i 2016. Og så­dan kan et nyt nøg­le­kort til NemID om ik­ke an­det få pul­sen lidt op på en tirs­dag.

PA­NE­LET Di­gi­ta­li­se­ring har i for­vej­en ko­stet man­ge ae­l­dre bor­ge­re blod, sved og dryp­pen­de tå­rer...

JO EF­TER­HÅN­DEN LANGT imel­lem bre­ve­ne i det he­le ta­get. End ik­ke bi­bli­o­te­ket sen­der vist ryk­ke­re med po­sten la­en­ge­re. Og nøg­le­kor­tet har vi brug for, hvis vi vil kom­mu­ni­ke­re med el­ler i hvert fald mod­ta­ge bre­ve fra det of­fent­li­ge. Mon ik­ke der kom­mer en bed­re løs­ning i mor­gen el­ler i bed­ste fald snart? At nøg­le­kor­tet dum­per ind som en down­lo­ad­fil i en el­ler an­den kryp­te­ret form. Så man slip­per for at bø­je kor­tet sam­men i tre og fin­de den bedst mu­li­ge og trans­portab­le op­be­va­rings­form. Når man na­er­mer sig ud­skift­nings­kob­lings­punk­tet til et nyt og er me­get på far­ten, skal man fin­de plads til to, så man ik­ke plud­se­lig sid­der og mang­ler ad­gang der ved com­pu­te­ren, hvis der er nyt i eboks. Alt­så, for at du kan få di­gi­tal ad­gang til din post fra det of­fent­li­ge el­ler kom­me i net­ban­ken, skal du gå rundt med et styk­ke pap. Som om der og­så stik­ker en stå­lkam fra 70’er­ne op af bag­lom­men. DI­GI­TA­LI­SE­RIN­GEN som ef­fek­tivt be­spa­rel­ses­va­er­k­tøj har i for­vej­en ko­stet man­ge ae­l­dre bor­ge­re blod, sved og dryp­pen­de tå­rer på ta­sta­tur i ste­det for pa­pir. Uden com­pu­ter­for­stand el­ler ad­gang har de na­er­mest skul­le på be­den­de knae som no­get na­er funk­tio­nel­le anal­fa­be­ter for at bli­ve und­ta­get. En di­gi­tal og på­t­vun­gen trans­for­ma­tion af en ge­ne­ra­tion, der ik­ke har ta­get sig li­ge køn ud. Til gen­ga­eld slip­per de så for nervø­si­te­ten ved at mod­ta­ge et nyt nøg­le­kort. HVIS MAN ER ung og fy­rig, har po­li­ti­ske am­bi­tio­ner og har mod på at le­ve ana­logt og som den­gang, far­far var ung, er der så­ma­end og­så råd for det. Hvis man me­ner, at det at gem­me no­get i sky­en har at gø­re med røg­sig­na­ler og at po­st­hu­set sta­dig er om­de­lings­cen­tral for skrift­lig kom­mu­ni­ka­tion, er det blot at ven­de blik­ket mod Gribs­kov Kom­mu­ne. Dybt in­de i den kom­mu­nal­po­li­ti­ske ad­mi­ni­stra­tion

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.