Kra­e­ver mob­be­lov

BT - - NYHEDER -

KLAGEMULIGHED Bør­ne­or­ga­ni­sa­tio­ner­ne Bør­ne­rå­det, Børns Vil­kår og Red Bar­net samt or­ga­ni­sa­tio­nen Dan­ske Sko­le­e­le­ver for­sø­ger nu, at få un­der­vis­nings­mi­ni­ster El­len Tra­ne Nør­by til at gen­nem­fø­re en mob­be­lov. »Det er et pro­blem, at børn i dag ik­ke har no­gen ret­tig­he­der el­ler kla­ge­mu­lig­he­der,

hvis de bli­ver mob­bet, og sko­len ik­ke gri­ber ef­fek­tivt ind. De må ba­re fin­de sig i, at de er ble­vet mob­bet, og så må de lø­se det selv ved for ek­sem­pel at skif­te sko­le. Der­for ser vi ger­ne, at der i loven kom­mer til at stå, at børn har ret til en mob­be­fri sko­le­gang, og at sko­ler­ne har pligt til at gri­be ind over for mob­ning,« si­ger di­rek­tør Ras­mus Kjel­da­hl fra Børns Vil­kår til Ber­ling­s­ke. Fora­el­dre øn­sker og­så en lov Og fora­el­dre­ne er til­sy­ne­la­den­de eni­ge: Gal­lup har fo­re­ta­get en un­der­sø­gel­se for Ber­ling­s­ke og i føl­ge den er 73 pct. af fora­el­dre­ne til børn i fol­ke­sko­len eni­ge el­ler over­ve­jen­de eni­ge i, at der skal ind­fø­res en mob­be­lov, som fast­la­eg­ger hvem der har ansva­ret for at stop­pe mob­ning på sko­len.

I Sve­ri­ge har der va­e­ret en an­ti­mob­be­lov­giv­ning si­den 2006. Loven betyder at der er nul to­le­ran­ce over for diskri­mi­na­tion og chi­ka­ne i sko­ler­ne i Sve­ri­ge.

»Vi fo­re­slår, at vi nu sam­men med po­li­ti­ke­re og eks­per­ter på om­rå­det går ind og ser på, hvil­ken kon­kret kon­struk­tion der pas­ser godt til en dansk vir­ke­lig­hed. Det vig­ti­ge er, at det bli­ver et lov­krav, at man i sko­ler gri­ber ind over for mob­ning,« si­ger Mi­mi Jakob­sen fra Red Bar­net.

Red Bar­net la­ve­de i 2015 en un­der­sø­gel­se. Den af­slø­re­de at 36 pct. af sko­ler­ne har ik­ke en an­ti­mob­be­stra­te­gi, selv om loven kra­e­ver det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.