Ste­ven blev ef­ter­ladt i luft­havn som spa­ed

BT - - NYHEDER -

FAMILIEBÅND Ste­ven Hy­de fra Eng­land blev ef­ter­ladt i Gatwi­ck luft­havn uden for Lon­don, da han var helt lil­le. 30 år ef­ter le­der han sta­dig ef­ter sin fa­mi­lie i sø­gen på en ra­ek­ke svar, som han har brug for at få af­kla­ret. Året var 1986 og Ste­ve Hy­de var li­ge ak­ku­rat født, da han blev ef­ter­ladt på da­me­toilet­tet i luft­hav­nen. Her fandt luft­havns­per­so­na­le ham iført to spar­ked­rag­ter og svøbt ind i et ta­ep­pe. Han fik ef­ter­føl­gen­de nav­net ’Gary Gatwi­ck’ af pres­sen, da in­gen vid­ste, hvad han hed.

Se­ne­re blev det lil­le barn adop­te­ret og døbt Ste­ven Hy­de. Det skri­ver Sky News.

På trods af, at han fle­re gan­ge som vok­sen er stå­et frem med øn­sket om at fin­de sine bi­o­lo­gi­ske fora­el­dre, så er in­gen end­nu stå­et frem. Han hå­ber dog sta­dig på, at de gør det, og han for­sik­rer dem i in­ter­viewet om, at han ik­ke er bit­ter. Han er godt klar over, at fa­mi­li­en sag­tens kan ha­ve få­et nye børn, men han øn­sker ik­ke at ødelaegge no­get. Han vil ba­re ger­ne vi­de, hvad der før­te til, at han blev ef­ter­ladt som spa­ed.

Der er dog og­så an­dre ting, som han ger­ne vil vi­de af prak­ti­ske år­sa­ger:

»Jeg vil ba­re ger­ne vi­de, hvad der ske­te. Det vil ful­den­de mig på en el­ler an­den må­de,« si­ger han og fort­sa­et­ter:

»Man ta­ger til la­e­gen og de spør­ger, om ’er det no­get som I har haft i fa­mi­li­en’, og jeg sva­rer ’det ved jeg fak­tisk ik­ke’.« DNA-prø­ver Han har va­e­ret i kon­takt med or­ga­ni­sa­tio­nen Mis­sing Fa­mily, der me­ner, at de har fun­det to fra Ste­vens fa­mi­lie.

»Li­ge nu har vi to ta­et­te fa­mi­lie­med­lem­mer til Ste­ven, som vi ik­ke kan kom­me i kon­takt med, for­di de ik­ke har va­e­ret log­get ind på de­res pro­fi­ler for at se de­res be­ske­der,« si­ger Gail Hi­ck­mann fra Mis­sing Fa­mily.

DNA-prø­ver har pe­get på, at Ste­ven Hy­de stam­mer fra Eng­land, Ir­land, Skot­land, Tys­kland el­ler Frank­rig. Jeg vil ba­re ger­ne vi­de, hvad der ske­te

TIRS­DAG 12. APRIL 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.