In­gen spor ef­ter bort­før­te børn

BT - - NYHEDER -

DO­KU­MEN­TAR lig­ger, er na­er­mest her­me­tisk luk­ket ned. Det gør for ondt at gå de­r­ind, når de ik­ke er der,« si­ger Ri­co Mar­kus­sen. For­kla­edt fe­rie I som­me­ren 2015 sag­de hans eks­ko­ne Lis­beth Mar­kus­sen at hun vil­le ta­ge bør­ne­ne med på som­mer­fe­rie.

Hvad Ri­co Mar­kus­sen ik­ke vid­ste var, at mo­de­ren ik­ke tog bør­ne­ne med på fe­rie, men der­i­mod hav­de lagt en plan om at bort­fø­re dem til ud­lan­det for at und­gå, at de har samva­er med de­res far.

Med på rej­sen var en jour­na­list fra Dan­marks Ra­dio, som fil­me­de bort­fø­rel­sen, ind­til Lis­beth Mar­kus­sen gik I alt det her dre­jer det sig for mig kun om at få bør­ne­ne hjem. Bør­ne­ne er det ene­ste, der betyder no­get for mig, og jeg har ik­ke mi­stet tro­en på, at de kom­mer hjem igen un­der jor­den. Op­ta­gel­ser­ne er ble­vet til en del af pro­gram­met ’Børn un­der jor­den’, som er ble­vet sendt på DR. I pro­gram­met kun­ne se­er­ne se med, da Lis­beth Mar­kus­sen sam­men med bør­ne­ne rej­ste ned gen­nem Eu­ro­pa og si­den til Li­ma i det sy­da­me­ri­kan­ske land Peru.

»Da jeg hør­te, at de var ta­get til Peru, hav­de jeg selv­føl­ge­lig lyst til at ta­ge over og le­de ef­ter dem. Men hvor skal jeg star­te? Jeg ved ik­ke, om de sta­dig er i Peru, el­ler om de er rejst vi­de­re,« si­ger Ri­co Mar­kus­sen. Har ik­ke mi­stet tro­en I af­tes vi­ste DR det an­det og sid­ste pro­gram om Lis­beth Mar­kus­sens bort­fø­rel­se af bør­ne­ne, hvor man blandt an­det ser, hvor­dan hun sam­men med bør­ne­ne for­lod Li­ma i Peru og be­gav sig ud på en rej­se for fort­sat at kun­ne hol­de sig skjult.

Hvor de be­fin­der sig nu, ved Ri­co Mar­kus­sen ik­ke, men han hå­ber, at do­ku­men­ta­ren kan va­e­re med­vir­ken­de til, at bør­ne­ne el­ler eks­ko­nen bli­ver gen­kendt, og at det kan brin­ge dem til­ba­ge til Dan­mark.

»I alt det her dre­jer det sig for mig kun om at få bør­ne­ne hjem. Bør­ne­ne er det ene­ste, der betyder no­get for mig, og jeg har ik­ke mi­stet tro­en på, at de kom­mer hjem igen,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.