Trus­se­ty­ven har mi­stet sit livs ka­er­lig­hed

BT - - TV -

DØDS­FALD De var kun 15 år gam­le, da de blev ka­e­re­ster. Året ef­ter blev de gift. Det ef­ter­føl­gen­de år fik de søn­nen Mark. Li­vet tog en drej­ning De­res liv tog dog no­get af en drej­ning, da han i 1965 fik et ka­em­pe gen­nem­brud med san­gen ’It’s Not Unusu­al’. Plud­se­lig lå ver­den for hans fød­der. Og med den kvin­der­ne, som in­tet ane­de om, at mu­sik­ver­de­nens nye char­me­trold var gift og hav­de barn. Ma­na­ge­ren men­te nem­lig, at det vil­le va­e­re di­rek­te ska­de­ligt for hans kar­ri­e­re, hvis fan­se­ne vid­ste, at Tom Jo­nes var fa­mi­lie­far.

Hans op­før­sel pas­se­de og­så kun alt for godt ind i det bil­le­de. Han har si­den­hen pra­len­de for­talt, at han på et en­kelt år hav­de op til 250 af­fa­e­rer.

»Min ko­ne ved, hvor­dan jeg er, men ser gen­nem fin­gre med det,« har han sagt.

Dog med en­kel­te und­ta­gel­ser, nem­lig af­fa­e­ren med den tid­li­ge­re Miss Wor­ld, Marjo­rie Wal­la­ce og Sur­pre­mes san­ge­r­in­den Mary Wil­son. Der fik ’fru Jo­nes’ nok.

Men hjem er han al­tid vendt, til sin Linda, som gen­nem de­res ae­g­te­skab har tri­ve­des bedst langt va­ek fra ram­pe­ly­set.

For få uger si­den måt­te 75-åri­ge Tom Jo­nes af­ly­se sin nu­va­e­ren­de tur­né på grund af syg­dom i den na­er­me­ste fa­mi­lie, hed det. Det var Linda, den var gal med. Kra­ef­ten, som hun år til­ba­ge hav­de vun­det over, var vendt til­ba­ge med for­ny­et kraft. Den­ne gang tab­te hun.

»Jeg tror ik­ke, at jeg kan syn­ge uden min Linda. De san­ge jeg syn­ger, syn­ger jeg for hen­de,« sag­de han i et tv-in­ter­view sid­ste ef­ter­år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.