I ver­den

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FORLISTE FOR­HOLD Det vrim­ler ik­ke li­ge­frem med po­si­ti­ve nyheder om Ni­ck­las Bendt­ner, en af Dan­marks mest kend­te fod­bold­spil­le­re i den in­ter­na­tio­na­le fod­bold­ver­den. I fod­bold­ma­es­sig for­stand er den dan­ske an­gri­ber sat på po­r­ten i Wol­fsburg, som ik­ke la­en­ge­re øn­sker ham i klub­ben, og den nyud­na­evn­te dan­ske land­stra­e­ner, Åge Ha­rei­de, valg­te li­ge­le­des at se bort fra Bendt­ner til det rød-hvi­de an­greb.

Og­så i pri­vat­li­vet sker der ge­val­di­ge om­va­elt­nin­ger. I går slut­te­de pr-rå­d­gi­ve­ren Elisa Lyk­ke, der skif­te­vis har fun­ge­ret som Bendt­ners ta­le­rør og hans ska­er­men­de mur mod al­ver­dens spørgsmål, sig til li­sten over per­so­ner, som har brudt med Ni­ck­las Bendt­ner gen­nem ti­den.

»Ni­ck­las og jeg er ble­vet eni­ge om, at jeg ik­ke la­en­ge­re er den ret­te til at hja­el­pe Ni­ck­las med hans pres­se­hånd­te­ring. Alt pres­se­re­la­te­ret kom­mer frem­over til at gå gen­nem hans spil­lera­gent, Ivan Marko Be­nes. Det er i øv­rigt helt ud­ra­ma­tisk, og alt er fo­re­gå­et i den bed­ste ro og or­den,« sag­de Elisa Lyk­ke i går til bt.dk.

Der teg­ner sig et bil­le­de af, at Ni­ck­las Bendt­ner står sta­dig me­re ale­ne og for­ladt af de men­ne­sker og per­so­ner, der har va­e­ret ta­et på ham de se­ne­ste man­ge år, for brud­det med Elisa Lyk­ke kom­mer blot en uge ef­ter, at sku­e­spil­le­ren Julie Zan­gen­berg be­kra­ef­te­de, at hun ik­ke la­en­ge­re dan­ner par med den be­røm­te fod­bold­spil­ler. De to ken­dis­ser mød­tes i 2011 og slog før­ste gang op i au­gust 2014, in­den de dog igen fandt sam­men.

Julie Zan­gen­berg be­nyt­te­de Twit­ter til at forta­el­le sin ver­sion af det forliste ka­er­lig­heds­for­hold.

»Va­er ven­lig at und­gå slad­der: Brud­det var en fa­el­les be­slut­ning. Og vi har ik­ke yder­li­ge­re kom­men­ta­rer end det. Øn­sker N (Ni­ck­las Bendt­ner, red.) alt det bed­ste,« skrev Julie Zan­gen­berg.

Bendt­ners na­er­me­ste fa­mi­li­e­re­la­tio­ner er iføl­ge BTs op­lys­nin­ger og­så gen­stand for for­an­drin­ger. Tid­li­ge­re var hans far, Tho­mas Bendt­ner, der trods gen­tag­ne for­søg ik­ke har va­e­ret at tra­ef­fe for en kommentar, sin søns na­er­me­ste for­tro­li­ge. Han fun­ge­re­de som Bendt­ners per­son­li­ge rå­d­gi­ver i stort set al­le fod­bol­d­re­la­te­re­de spørgsmål, og si­den stod Tho­mas Bendt­ner og­så i spid­sen for søn­nens smyk­ke­fir­ma, NB Jewel­le­ry. Et fir­ma, der end­te med et stør­re un­der­skud.

Bendt­ners fora­el­dre er si­den ble­vet skilt. Ef­ter­føl­gen­de har Ni­ck­las Bendt­ner iføl­ge BTs op­lys­nin­ger haft me­re kon­takt til sin mor end til sin far. Ty­ske­re stil­le­de krav Fa­der­skik­kel­ser har der va­e­ret man­ge af i kar­ri­e­ren, men dem, Bendt­ner er stødt på i fod­bold­sam­men­ha­eng, er ik­ke ha­engt ved.

Da Bendt­ner spil­le­de i Ar­se­nal, hav­de han en stor støt­te i ma­na­ger Arsè­ne Wen­ger, som ved fle­re lej­lig­he­der for­sva­re­de og be­skyt­te­de sin of­te ud­ska­eld­te an­gri­ber. I sep­tem­ber 2013 sag­de han føl­gen­de om Bendt­ner, der var vendt til­ba­ge til Lon­don-klub­ben ef­ter et mis­lyk­ket le­je­op­hold i Ju­ven­tus, som vil bli­ve hu­sket me­re for dan­ske­rens spi­ri­tus­kør­sel i in­dre Kø­ben­havn end de 339 mi­nut­ter, som han fik i Ju­ve-trøj­en.

»Vi er åb­ne (over for Bendt­ner, red.), vi tror på hans kva­li­te­ter. Jeg per­son­ligt tror på hans kva­li­te­ter. Det hand­ler i bund og grund om at­ti­tu­de og vilj­en til at ka­em­pe. Når han har det, er Ni­ck­las en ustop­pe­lig an­gri­ber. Han vil få sin chan­ce. Det er dét, som vo­res job hand­ler om. Grib din chan­ce,« sag­de Wen­ger til Ar­se­nals of­fi­ci­el­le hjem­mesi­de.

I Ar­se­nal tog Arsè­ne Wen­ger hånd om Bendt­ner. Han tro­e­de la­en­ge på den un­ge dan­sker, som han gav man­ge chan­cer. Wen­ger hå­be­de til det sid­ste på, at han kun­ne gø­re en vel­di­sci­pli­ne­ret og ef­fek­tiv front­lø­ber ud af Bendt­ner, men til slut op­gav han hå­bet og lod kon­trak­ten lø­be ud, så dan­ske­ren i sen­som­me­ren 2014 kun­ne skif­te trans­fer­frit til Wol­fsburg.

I Tys­kland er Bendt­ner langt­fra ble­vet mødt med sam­me al­fa­der­li­ge at­ti­tu­de fra hver­ken ch­eftra­e­ner Die­ter Heck­ing el­ler sport­s­di­rek­tør Klaus Al­lofs. Her er der stil­let krav om, at Bendt­ner selv skul­le ta­ge an­svar for sin indstil­ling til tra­e­ning og sin fy­si­ske form, og når det har kne­bet, hvil­ket det har gjort fle­re gan­ge, er dan­ske­ren ble­vet straf­fet. Kan fyl­de me­get i en trup Den tid­li­ge­re land­stra­e­ner Mor­ten Ol­sen tro­e­de i lig­hed med Wen­ger la­en­ge på, at han kun­ne hja­el­pe Bendt­ner, og i man­ge kam­pe le­ve­de an­gri­be­ren og­så op til til­li­den og kvit­te­re­de med af­gø­ren­de scor­in­ger. Men nu, da Ol­sen er va­ek, er Bendt­ner igen nødt til at le­ve­re va­ren på et klubhold, in­den han igen kan op­tje­ne kre­dit nok til at bli­ve ud­ta­get til lands­hol­det.

Mor­ten Ol­sen har tid­li­ge­re ud­talt sig om Bendt­ners til ti­der pro­ble­ma­ti­ske klub­si­tu­a­tion, og han har end­da ud­trykt sin skuf­fel­se over an­gri­be­ren.

»Ja, jeg er ae­r­ger­lig og på sin vis og­så skuf­fet. Men det tror jeg og­så, han er selv,« sag­de Mor­ten Ol­sen tid­li­ge­re på året til TV2.

Ol­sens man­ge­åri­ge as­si­stent på lands­hol­det, Pe­ter Bon­de, ga­e­ste­de for ny­lig BT og Ra­dio 24/7-pro­gram­met ’Fod­bold FM’. Bon­de har som så man­ge an­dre va­e­ret ta­et på an­gri­be­ren uden at va­e­re det på sam­me må­de la­en­ge­re, og han for­tal­te i ra­dioud­sen­del­sen lidt om de ud­for­drin­ger, der kan va­e­re i for­bin­del­se med en spil­ler af Bendt­ners ty­pe.

»En Ni­ck­las, der ik­ke spil­ler ret me­get, fyl­der i en trup. Han fyl­der for me­di­er­ne, han fyl­der for fan­se­ne, og han de­ler van­de­ne på al­le pa­ra­me­tre. Det er ik­ke al­tid, det er så sundt for en trup,« sag­de Pe­ter Bon­de. Det var ik­ke mu­ligt at få en kommentar fra Ni­ck­las Bendt­ners mel­lem­mand, Ivan Marko Be­nes, el­ler ho­ved­per­so­nen selv in­den avi­sens

de­ad­li­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.