FC Nord­s­ja­el­land og Es­b­jerg de­ler po­int i chan­ce­fat­tig man­dagskamp

BT - - ALKA SUPER LIGA -

Op­stil­ling: 4-4-1-1

UDSKIFTNINGER:

AD­VARS­LER:

Snit: 3,7

Bå­de FC Nord­s­ja­el­land og Es­b­jerg ro­der rundt i Alka Su­per­liga­ens ne­der­ste fjer­de­del. Og det fak­tum er der ik­ke aen­dret på ef­ter de to holds småke­de­li­ge man­dagskamp, der slut­te­de 0-0 på Farum Park. Ga­ester­ne vil gi­vet­vis va­e­re bedst til­fred­se med re­sul­ta­tet, for­di de i det sto­re he­le lyk­ke­des med de­res tak­tik og holdt må­let rent for fjer­de gang i seks kam­pe i det­te for­år.

Ud over en pa­en mu­lig­hed til To­bi­as Mik­kel­sen før pau­sen og et par go­de ini­ti­a­ti­ver af Em­re Mor så man ik­ke me­get til hjem­me­hol­dets of­fen­siv, der sav­ne­de fan­ta­si og vild­skab. Es­b­jerg-tra­e­ner Jo­nas Dal hav­de på for­hånd ud­tryk respekt for FC Nord­s­ja­el­lands styr­ke på eget kunst­gra­es. Og han hav­de ty­de­lig­vis for­be­redt sine spil­le­re grun­digt på op­ga­ven.

Med ag­gres­siv bold­j­agt og god or­ga­ni­sa­tion på hol­det for­må­e­de es­b­jer­gen­ser­ne at be­gra­en­se FC Nord­s­ja­el­lands pas­nings­spil til ufar­li­ge ste­der på ba­nen. Me­get pas­sen­de betyder den må­l­lø­se fo­re­stil­ling og­så, at in­gen af de to hold ryk­ker sig i ta­bel­len, hvor de fort­sat er hen­holds­vis nr. 9 og 11.

PÅ RET­TE KURS Selv om der na­ep­pe kan bli­ve la­en­ge­re til Rio, end der er fra en kold nul­løs­ning på Farum Park en af­ten i april, kan fle­re af Su­per­liga­ens pro­fi­ler på det na­er­me­ste al­le­re­de ma­er­ke Co­pa­ca­ba­nas og Ipa­ne­mas var­me sand mel­lem ta­e­er­ne.

Én af dem er Es­b­jergs må­l­mand, Jep­pe Højb­jerg, der har ta­get liga­en med storm, si­den han slog igen­nem som ve­stjy­der­nes første­ke­e­per ved for­å­rets start.

Højb­jerg har stå­et frem­ra­gen­de for­å­ret igen­nem, han har holdt nul­let i fi­re af seks kam­pe, og han er og­så en klar num­mer ét på U21lands­hol­det. Der­for lig­ner han li­ge nu og­så Dan­marks første­ke­e­per til som­me­rens OL.

»Der er ik­ke no­gen, der kan slå ham af. Man må selv­føl­ge­lig va­el­ge tre, der er ae­l­dre, og så kan det va­e­re, man vaelger Kas­per Sch­mei­chel. Men skal man va­el­ge ef­ter, hvem der har al­de­ren til det, kan jeg ik­ke se, at der er no­gen, der kan rø­re ham,« si­ger Højb­jergs tra­e­ner i Es­b­jerg, Jo­nas Dal, til BT.

»Jep­pe har ka­em­pe­stor an­del i, at vi har få­et sat en prop i vo­res for­svar, og han har med ret­te mod­ta­get en mas­se ros og få­et den ene pris ef­ter den an­den. Han har red­det os nog­le gan­ge, hvor det så rig­tig kri­tisk ud,« ly­der det vi­de­re fra Es­b­jerg-tra­e­ne­ren. Sch­mei­chel spø­ger Med en al­der på 20 år er Højb­jerg født la­en­ge ef­ter ska­e­rings­da­to­en ved OL. OLland­stra­e­ner Ni­els Fre­de­rik­sen kan så­le­des kun ud­ta­ge spil­le­re født ef­ter 1. ja­nu­ar 1993 – der­til har han tre ’wildcard’ til ae­l­dre spil­le­re.

Højb­jerg, der bort­set fra et le­je­op­hold i Fre­de­ri­cia har spil­let he­le sin kar­ri­e­re i Es­b­jerg, er li­ge nu klart før­en­de blandt må­l­ma­en­de­ne i sin al­ders­grup­pe. Så det vil på det

Ra­mon Rod­ri­gu­ez (4) ind for Pa­scal Gre­gor (64.), Emi­li­a­no Marcon­des (02) ind for Martin Vin­gaard (65.), Souheib Dh­af­la­oui ind for David Mo­berg Karls­son (83.)

Las­se Pe­try (87.)

Las­se Rise (02) ind for Cas­per Ni­el­sen (31.), Mark Brink Chri­sten­sen ind for Magnus Le­kven (78.), Leon Jes­sen ind for Jep­pe An­der­sen (83.)

Cas­per Ni­el­sen (16.)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.