Å OL

BT - - ALKA SUPER LIGA -

na­er­me­ste kra­e­ve en ud­ta­gel­se af Kas­per Sch­mei­chel at slå den ve­stjy­ske ko­met af.

»Der er og­så Busk i Tys­kland, der spil­ler fast i 2. Bun­des­liga­en. Men jeg fø­ler, jeg har lagt en god bil­let ind, og jeg tror og­så, Ni­els kig­ger min vej. Jeg kan ik­ke se, hvorfor jeg ik­ke skul­le va­e­re en af kan­di­da­ter­ne. Vaelger han at ud­ta­ge Kas­per Sch­mei­chel, bli­ver det nok sva­e­re­re,« si­ger ho­ved­per­so­nen smi­len­de ved ud­sig­ten til en plads på OL-hol­det

»Det vil­le va­e­re fedt at stå til OL, men det er lidt uvir­ke­ligt, for­di det ik­ke er no­get, der rig­tig er no­gen, der har prø­vet Jeg fø­ler, jeg har lagt en god bil­let ind, og jeg tror og­så, Ni­els kig­ger min vej. Jeg kan ik­ke se, hvorfor jeg ik­ke skul­le va­e­re en af kan­di­da­ter­ne før. Det er lang tid si­den, Dan­mark sidst var med til et OL. Så det er no­get, der er kom­met plud­se­ligt. Men jo me­re det na­er­mer sig, jo me­re ta­en­ker jeg over det. Det er jo kun én gang, jeg har chan­cen for at op­le­ve det,«” fort­sa­et­ter Jep­pe Højb­jerg. Gi­ver Es­b­jerg lov? Én ting kan dog stå i vej­en for den ta­lent­ful­de ke­e­per. Su­per­liga­klub­ber­ne har end­nu ik­ke la­vet en af­ta­le om, hvor man­ge og hvil­ke spil­le­re, de vil af­le­ve­re til Ni­els Fre­de­rik­sens Rio-hold. Superligaen er i fuld gang un­der OL, og klub­ber­ne fri­gi­ver der­for ik­ke de­res spil­le­re uden kamp. Så­dan er til­fa­el­det og­så i Es­b­jerg.

»Jeg vil helt vildt ger­ne un­de al­le de spil­le­re fra vo­res klub, der er dyg­ti­ge nok, at spil­le et OL. Det vil­le va­e­re fedt for dem. Men vi skal og­så ha­ve ka­em­pe­stor respekt for, at der er et ar­bej­de at pas­se her­hjem­me og en si­tu­a­tion, hvor vi ik­ke ba­re kan af­le­ve­re dem til OL. Men det kan va­e­re, vi bli­ver nødt til det. Det kom­mer an på, hvil­ken af­ta­le, klub­ber­ne la­ver,« si­ger Jo­nas Dal.

Klub­ber­ne i Superligaen for­ven­tes at pra­e­sen­te­re en fa­el­les OL-af­ta­le i lø­bet af de na­e­ste uger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.