Brønd­by-fans ind­heg­nes i Par­ken

BT - - ALKA SUPER LIGA -

BAL­LA­DE Sid­ste uges po­kal­kamp mel­lem FC Kø­ben­havn og Brønd­by end­te i skan­da­lø­se sce­ner, hvor de ga­e­sten­de Brønd­by-fans lod ka­ste­skyts reg­ne ned over spil­ler­ne fra FC Kø­ben­havn og tv-hol­det fra TV3 Sport1. Ef­ter­føl­gen­de tru­e­de FCKs ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, An­ders Hørs­holt, med, at Brønd­bys fans slet ik­ke vil­le få mu­lig­hed for at bli­ve luk­ket ind til den na­e­ste kamp mel­lem to kø­ben­havn­ske stor­klub­ber, der mø­des i Superligaen på søn­dag kl. 18 i Par­ken.

Men ef­ter et di­a­log­mø­de mel­lem FCK-le­del­sen på den ene si­de og Brønd­bys le­del­se, sik­ker­heds­chef og fan­re­pra­e­sen­tan­ter på den an­den, er man nu nå­et frem til en løs­ning. Sik­ker­he­den ska­er­pes Par­ter­ne blev eni­ge om en mo­del, hvor den mo­bi­le del af D-tri­bu­nen i Par­ken kø­res ind. Sam­ti­dig la­ver man en af­ska­erm­ning mel­lem Dtri­bu­nen og hen­holds­vis A og Ctri­bu­ner­ne for at for­hin­dre nye kon­fron­ta­tio­ner.

»Så­le­des vil der til det kom­men­de der­by va­e­re 1.400 stå­plad­ser til Brønd­bys fans. Det­te for at ska­er­pe sik­ker­he­den for spil­le­re, tv-folk, fo­to­gra­fer og vag­ter om­kring spil­lertun­nel­len,« ly­der det i en pres­se­med­del­el­se fra FC Kø­ben­havn.

De 1.400 plad­ser sva­rer nøj­ag­tig til det an­tal plad­ser, som FC Kø­ben­havns fans får stil­let rå­dig­hed, når de ga­e­ster Brønd­by Sta­dion Ind­til den­ne saeson har FCK el­lers få­et stil­let he­le den ene en­de­tri­bu­ne i Brønd­by til rå­dig­hed med plads til 6.000 til­sku­e­re, men ef­ter en mo­der­ni­se­ring er der kun plads til 1.400 fans med af­ska­erm­ning og egen ind­gang.

Der­u­d­over til­bød FCK og­så, at der kun­ne bli­ve ad­gang for Brønd­by til et bør­ne- og fa­mi­lie­af­snit på det øver­ste da­ek af A-tri­bu­nen. Her kun­ne der ha­ve va­e­ret 503 plad­ser til bør­ne­fa­mi­li­er med Brønd­by­sym­pa­ti­er, men det var un­der for­ud­sa­et­ning af, at Brønd­by selv kun­ne kom­me med en løs­ning på bil­letsalg og sik­ker­hed for det­te af­snit.

Den mu­lig­hed har Brønd­by valgt at si­ge nej tak til iføl­ge pres­se­med­del­el­sen fra FC Kø­ben­havn, der af­slut­ten­de un­der­stre­ger, at al­le an­dre af­snit end de 1.400 plad­ser på D-tri­bu­nen er for­be­holdt hjem­me­hol­dets fans.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.