Styr­man­dens sty

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2015/16 -

PE­REZ’ POKALSKAB

FL­OREN­TI­NO PÉREZ HAR VAERETPRAESIDENT I RE­AL MADRID AD TO OMGANGE. FØRST FRA 2000 TIL 2006 OG IGEN FRA 2009. TRE SPAN­SKE MESTER­SKA­BER: TO COPA DEL REY-TIT­LER: TRE SPAN­SKE SU­PER CUP-TIT­LER: TO CHAM­PIONS LE­AGUE-TIT­LER: TO UEFA SU­PER CUP-TIT­LER: ÉN INTERCONTINENTAL CUP: ÉN FIFA CLUB WOR­LD CUP:

2001, 2003 og 2013 2011 og 2014

2001, 2003 og 2012 2002 og 2014 2002 og 2014 2002 2014 0-2 ude mod Wol­fsburg – den ty­ske fol­ke­vogns­klub, der ind­til for ny­lig hav­de Ni­ck­las Bendt­ner i spil­ler­trup­pen.

Fans, me­di­er og al­le an­dre, der måt­te ha­ve en in­ter­es­se i Re­al Madrids Cham­pions Le­ague-ska­eb­ne, vil utvivl­s­omt vur­de­re kon­ge­klub­bens saeson ud fra af­te­nens kamp, der fun­ge­rer som en slags lakmusprø­ve for klubpra­esi­dent Fl­oren­ti­no Pe­rez’ for­ret­nings­fi­lo­so­fi.

»Fan­se­ne har jo va­e­ret ef­ter ham i for­bin­del­se med hjem­me­kam­pe­ne. De vil ha­ve ham til at gå af. Der har va­e­ret en stem­ning imod ham i pe­ri­o­der. Og han må og­så ta­ge sin del af skral­det, hvis Re­al Madrid ry­ger ud til Wol­fsburg,« på­pe­ger Erik Lar­sen, der fun­ge­re­de som scout og as­si­stent til Mi­cha­el Laud­rup, da han var hos Mallorca, over for BT.

Fl­oren­ti­no Pérez er man­den, der de se­ne­ste syv år har hen­tet 25 spil­le­re til Re­al Madrid – her­i­blandt et va­eld af sto­re stjerner til astro­no­mi­ske trans­fer­sum­mer. Cri­sti­a­no Ro­nal­do, Kaká, Án­gel Di María, Ga­reth Ba­le, Ja­mes Rodrígu­ez. Og så vi­de­re. Nog­le af stjer­ner­ne har vok­set sig stør­re – an­dre er fal­met og fal­det over­bord un­der sejlad­sen.

Det er an­den gang, han be­stri­der po­sten. Fra 2000 til 2006 hu­se­re­de han før­ste gang som pra­esi­dent i Re­al Madrid. Og­så den­gang brug­te han mon­strø­se sum­mer på spil­le­re som Lu­is Fi­go og Zi­ne­di­ne Zi­da­ne, der beg­ge den­gang var det dy­re­ste ind­køb no­gen­sin­de, den bra­si­li­an­ske an­gri­ber Ro­nal­do og David Beck­ham. En grup­pe su­per­stjer­ner, der fik nav­net

Samt­li­ge ind­køb fra beg­ge pe­ri­o­der har dog én ting til­fa­el­les, forta­el­ler Erik Lar­sen.

»Man skal ik­ke fejl af, at Pérez er for­ret­nings­mand. Og Re­al Madrid er en for­ret­ning. Det er ver­dens stør­ste klub og ver­dens stør­ste brand. Og klub­ben tje­ner flest pen­ge af al­le fod­bold­klub­ber i ver­den. Så han ser på spil­ler­ne som for­ret­nin­ger,« si­ger han og til­fø­jer:

»Fl­oren­ti­no Pérez er for­ret­nings­mand og po­li­ti­ker. Det at va­e­re pra­esi­dent i Re­al Madrid er stør­re end at va­e­re mi­ni­ster­pra­esi­dent i Spa­ni­en.« Ren­dyr­ket for­ret­nings­mand I kølvan­det på VM-slut­run­den i 2014 blev tur­ne­rin­gens pu­bli­kum­synd­ling, 24-åri­ge Ja­mes Rodrígu­ez, hen­tet til Re­al Madrid. Den co­lom­bi­an­ske midt­ba­ne­mand har i den­ne saeson dog vist sig som en fi­a­sko, og han har va­e­ret gen­stand for en del kri­tik. Det sam­me har den 23-åri­ge spa­ni­er Isco. Men når alt kom­mer til alt, er der en gan­ske an­se­lig va­er­di i en spil­ler som Ja­mes Rodrígu­ez – og­så selv om han ik­ke pra­este­rer på fod­bold­ba­nen.

»Al­le si­ger, at hvis en­ten Ja­mes Rodrígu­ez el­ler Isco skal sa­el­ges, bli­ver det Isco før Ja­mes, for­di Ja­mes sa­el­ger sinds­sygt man­ge trø­jer og ge­ne­relt me­get mer­chan­di­se. Så en del er fod­bold, en an­den del er for­ret­ning. Man skal an­skue Fl­oren­ti­no Pérez som en mand, der er pra­esi­dent i ver­dens stør­ste fod­bold­klub, men som sku­er me­get me­re til for­ret­nin­gen end til fod­bol­den,« for­kla­rer Erik Lar­sen og per­spek­ti­ve­rer til klub­bens stør­ste stjer­ne.

»Ro­nal­do har for ek­sem­pel for la­engst tjent sin egen trans­fer­sum ind ved salg af trø­jer. Han har solgt langt over en mil­li­on trø­jer til 750 kr. styk­ket,« si­ger Erik Lar­sen om po­rtu­gi­se­ren, der blev købt i Man­che­ster Uni­ted for ca. 750 mio. kr.

Ja­mes Rodrígu­ez er et glim­ren­de ek­sem­pel på den ind­købs-stra­te­gi, som Fl­oren­ti­no Pérez blandt an­det prak­ti­se­rer, forta­el­ler Bo Kamp­mann Walt­her, der står bag bo­gen ’Madri­dis­mo’ om Re­al Madrid.

»Rodrígu­ez er et rig­tigt zen-bil­le­de, for­di han så ri­me­ligt godt ud, da man køb­te ham, og så la­ve­de han nog­le fe­de mål ved VM. Man hav­de ik­ke hørt vildt me­get om ham, men han skrev un­der med Re­al Madrid. Han så og­så godt ud på et asi­a­tisk te­e­na­ge-va­e­rel­se, og det kør­te egent­lig fint nok. Men det har ik­ke va­e­ret

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.