Rke­prø­ve

BT - - CHAMPIONS LEAGUE -

godt i år, hvor han er ble­vet me­re el­ler min­dre sat,« si­ger han og til­fø­jer:

»Rodrígu­ez er et godt ek­sem­pel på en po­li­tik med, at ’wow, der er én, der har et la­ek­kert skud, og ham må vi ha­ve’. Og det si­ger i øv­rigt og­så no­get om, hvad EM og VM er ble­vet til i dag. Det er ble­vet et tor­ve­mar­ked el­ler et ud­stil­lings­vin­due – et mes­se­cen­ter for kom­men­de trans­fe­re.« Fi­a­sko­en lu­rer Og­så Bo Kamp­mann Walt­her ta­ler om den sto­re be­tyd­ning, som Fl­oren­ti­no Pérez har haft for Re­al Madrid. Den nu 69-åri­ge spa­ni­er har byg­get en fod­boldsku­de op med den vel nok stør­ste og mest iøj­ne­fal­den­de mast i he­le ver­den.

»Det, han har byg­get op, går un­der be­teg­nel­sen da det er hans an­den bøl­ge i klub­ben. Han har først og frem­mest byg­get et me­get stort brand op. Der­til kom­mer en me­get stor po­r­te­føl­je – ik­ke mindst i de me­get lu­kra­ti­ve om­rå­der Asi­en og USA, hvor der er et pu­bli­kum, som nød­ven­dig­vis ik­ke har va­e­ret vant til at gå på sta­dion hver søn­dag, men som kig­ger me­get på fod­bold og en­kelt-iko­ner. Det har va­e­ret en af bag­grun­de­ne for at in­ve­ste­re i nog­le me­get pro­fi­le­re­de spil­le­re, som har pe­a­ket, og dem har der ef­ter­hån­den va­e­ret nog­le styk­ker af.«

Hvis Ja­mes Rodrígu­ez har va­e­ret en af Fl­oren­ti­no Pérez’ ind­købs­fi­a­sko­er rent sport­s­ligt, har Cri­sti­a­no Ro­nal­do va­e­ret na­er­mest alt­do­mi­ne­ren­de i kon­ge­klub­ben og er man­den, me­get hvi­ler på, hvis Re­al Madrid skal vi­de­re i Cham­pions Le­ague. Men hvis mis­sio­nen ik­ke lyk­kes, og Wol­fsburg sny­der ma­eg­ti­ge Madrid, vil Fl­oren­ti­no Pérez’ se­ne­ste syv år i klub­ben så va­e­re en fi­a­sko, og­så selv om klub­ben vandt Cham­pions Le­ague-tro­fa­e­et i 2014?

»Det er ik­ke, for­di der er et bål, der vil bra­en­de, men det er det så al­li­ge­vel, for­di det er den ene­ste tur­ne­ring, der er til­ba­ge i den­ne saeson,« for­kla­rer Bo Kamp­mann Walt­her med hen­vis­ning til, at Re­al Madrid er fi­re po­int ef­ter Barcelona i liga­en og ude af po­kal­tur­ne­rin­gen.

Bo Kamp­mann Walt­her har dog klar fi­dus til Re­al Madrid i af­ten.

»Jeg tror, at Re­al kom­mer til­ba­ge og vin­der over Wol­fsburg, for­di der sim­pelt­hen er så me­get på spil. Hvis spil­ler­ne gi­der ta­en­ke ba­re en lil­le smu­le på de­res job og frem­tid, gør de klogt i at gø­re no­get, så Zi­ne­di­ne Zi­da­ne (Re­al Madrids tra­e­ner, red.) står lidt sta­er­ke­re i ste­det for at ry­ge ud på røv og al­bu­er, hvis det går galt mod Wol­fsburg.«

Skul­le det ske, at Re­al Madrid må gi­ve fortabt til Wol­fsburg, vil det va­e­re en fi­a­sko, ly­der det fra Erik Lar­sen, der og­så på­pe­ger, at klub­bens mo­tor har hak­ket i den­ne saeson:

»Jeg tror, det bli­ver me­get sva­ert, for­di man har skabt sig et dår­ligt ud­gangs­punkt. Men hvis Re­al Madrid kom­mer ud og får lagt et pres, vil pu­bli­kum kom­me med dem, og det kan bli­ve elek­trisk på sta­dion, hvis det går hol­det godt.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.