Sky­der pen­sions­pla­ner

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Tin­koff-ryt­ter op­sat på at ta­ge mini­mum 2017-sa­e­so­nen med.

33-åri­ge Con­ta­dor, der har vun­det Tour de Fran­ce i 2007 og 2009, har nu vun­det Ba­sker­lan­det Rundt fi­re gan­ge i kar­ri­e­ren, som ik­ke er ved at gå på ha­eld al­li­ge­vel.

»Ef­ter at ha­ve gå­et rundt i cirk­ler og dis­ku­te­ret det med min fa­mi­lie og folk om­kring mig, er jeg kom­met og Søn­derjy­skes Tho­mas Spel­ling. Des­u­den er Ge­or­ge Sø­ren­sen kom­met ind og ska­er­per må­l­mand­skam­pen.

Karls­son kan og­så gla­e­de sig over, at Jan­nik Han­sen og Lars El­ler i går fik grønt lys af de­res klub­ber og tak­ke­de ja til at spil­le VM for Dan­mark. til den kon­klu­sion, at jeg ny­der, hvad jeg la­ver.«

»Og jeg har drop­pet idéen om at for­la­de cy­kel­spor­ten,« si­ger Con­ta­dor til den span­ske avis AS. Lyk­ke­lig ef­ter hård vin­ter Con­ta­dor har ud over Tou­ren og­så vun­det Vu­el­ta a Es­paña i 2008, 2012 og 2014 samt Giro d’Ita­lia i 2008 og 2015.

»Jeg fort­sa­et­ter med at gø­re det, jeg el­sker. Og den dag, jeg går på pen­sion, vil kom­me uden var­sel.«

»Det ly­der sinds­sygt, men si­den jeg an­non­ce­re­de, at jeg vil­le stop­pe, har jeg mod­ta­get ufat­te­ligt man­ge be­ske­der om ik­ke at gå på pen­sion. Jeg hav­de en me­get hård vin­ter, og Jeg fort­sa­et­ter med at gø­re det, jeg el­sker. Og den dag, jeg går på pen­sion, vil kom­me uden var­sel sej­ren i Ba­sker­lan­det Rundt gør mig vir­ke­lig lyk­ke­lig,« si­ger Con­ta­dor, der nu er num­mer to på ver­dens­rang­li­sten.

I 2010 vandt Con­ta­dor og­så Tou­ren, men tit­len blev se­ne­re ta­get fra ham på grund af en po­si­tiv do­ping­prø­ve, som og­så be­tød to års ka­ran­ta­e­ne fra sporten.

Det er uvist, hvor Con­ta­dor kom­mer til at kø­re i 2017, da Tin­kof­fe­jer Oleg Tin­kov har med­delt, at han stop­per som ho­ved­sponsor og hol­de­jer ef­ter den­ne saeson.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.