Mystisk af­bud

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

det in­ter­na­tio­na­le ten­nis­for­bund er så vel­ar­gu­men­te­ret som mu­ligt,« si­ger Su­ne Ir­gens Alenka­er, di­rek­tør i Dansk Ten­nis For­bund (DTF), der ik­ke tør ud­ta­le sig om Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is OL-kva­li­fi­ka­tions­mu­lig­he­der. Det tør Pe­ter Ba­sti­an­sen godt. »Jeg tror, at Ca­ro­li­ne nok skal kom­me med til OL. Ar­ran­gø­rer­ne vil el­ske at ha­ve en tid­li­ge­re ver­den­set­ter med i del­ta­ger­fel­tet. Ef­ter min bed­ste over­be­vis­ning får hun et wildcard, hvor­i­mod dis­pen­sa­tion ik­ke kan kom­me på ta­le, da det jo vil un­der­gra­ve ITFs kva­li­fi­ka­tions­sy­stem.«

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki kun­ne ha­ve ind­løst OL-bil­let, hvis hun i den­ne uge var rejst fra sin bo­pa­el i Mo­na­co til Kairo for blot at va­e­re på­skre­vet det dan­ske Fed Cup-holds nav­ne­li­ste. Men det for­slag fra DTF blev af­slå­et af Woz­ni­a­cki-lej­ren, der men­te, at he­lin­gen af an­kel­ska­den ik­ke vil­le va­e­re op­ti­mal, hvis hun skul­le ud på en la­en­ge­re fly­rej­se. Un­der­lig be­hand­ling Den mel­ding for­står la­e­gen Pe­ter Ras­mus­sen, der i 1997 blev ver­dens­me­ster i bad­min­ton, godt.

»En ska­de i an­k­len he­ler bedst, hvis den hol­des i ro,« si­ger han.

Pe­ter Ras­mus­sen, der i sin ak­ti­ve kar­ri­e­re var hyp­pigt ska­des­pla­get, un­drer sig dog over, at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki for­ven­ter at kun­ne spil­le ten­nis al­le­re­de 30. april, hvis et led­bånd er sprun­get.

»Så vil det alt­så va­e­re umu­ligt for hen­de at spil­le ten­nis i fle­re må­ne­der,« si­ger Pe­ter Ras­mus­sen.

Han un­drer sig og­så over det bil­le­de, Woz­ni­a­cki, kort ef­ter ska­den var op­stå­et, lag­de ud på In­s­ta­gram. Her har hun fo­to­gra­fe­ret sig selv, mens la­e­ger la­eg­ger gips på fo­den.

»Så­dan vil­le vi i Dan­mark ik­ke be­hand­le en ska­de af den ka­rak­ter. I ste­det vil­le vi kø­le an­k­len ned, så blød­nin­gen i va­e­vet blev stop­pet,« si­ger han.

Det har ik­ke va­e­ret mu­ligt at få en kommentar fra Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki.

TOPPLACERING Sø­ren Kjeld­sen le­ve­re­de kar­ri­e­rens hidtil bed­ste re­sul­tat i US Ma­sters, da han nat­ten til i går slut­te­de som en delt num­mer syv i årets før­ste ma­jor­tur­ne­ring. Det go­de re­sul­tat ind­brag­te den 40-åri­ge nord­jy­de to mio. kr. og betyder, at han nu er me­get ta­et på at sik­re sig plads i som­me­rens øv­ri­ge ma­jor­tur­ne­rin­ger. Top 60 på ver­dens­rang­li­sten pr. 23. maj er kva­li­fi­ce­ret til US Open og top 50 kom­mer med til Bri­tish Open, og med we­e­ken­dens re­sul­tat er Kjeld­sen nu num­mer 41.

Sam­ti­dig ud­byg­ger Kjeld­sen sin fø­ring i OL-kva­li­fi­ka­tio­nen, hvor de to bed­ste dan­ske da­meog her­re­spil­le­re per 11. juli kan få ad­gang til at del­ta­ge i golf­tur­ne­rin­gen i Rio de Ja­neiro. De øv­ri­ge dan­ske her­rer er: Thor­b­jørn Ole­sen (67), Lucas Bjer­re­gaard (131) og Tho­mas Bjørn (219).

I den af­slut­ten­de 13 ugers pe­ri­o­de op til OL-ud­ta­gel­sen ta­el­ler re­sul­ta­ter­ne 100 pro­cent, og med tur­ne­rin­ger hver uge kan der fort­sat ske for­skyd­nin­ger.

»Så­dan en pra­e­sta­tion gi­ver mas­ser af selv­til­lid og fjer­ner lidt af pres­set i for­hold til OLkva­li­fi­ka­tio­nen, for jeg er ik­ke i tvivl om, at Sø­ren rig­tig ger­ne vil ha­ve den op­le­vel­se med og va­e­re med til at skri­ve OL-hi­sto­rie. Nu kan Sø­ren plan­la­eg­ge at spil­le de sto­re tur­ne­rin­ger og sam­ti­dig til­la­de sig at hol­de lidt fri in­den et hef­tigt som­mer- og ef­ter­år­spro­gram med ma­jor-tur­ne­rin­ger, OL og mu­lig Ry­der Cup,« si­ger Claus Møl­holm, der er eli­te­ansvar­lig i Dansk Golf Uni­on. Spek­taku­la­ert kol­laps Det var tred­je gang, Kjeld­sen delt­og US Ma­sters, som blev vun­det af eng­la­en­de­ren Dan­ny Wil­lett med ame­ri­ka­ne­ren Jor­dan Spieth og eng­la­en­de­ren Lee Westwood på en delt an­den­plads.

Spieth før­te el­lers en over­gang på sid­ste­da­gen med fem slag ned til Wil­lett, men en spek­taku­la­er neds­melt­ning på 12. hul af den le­gen­da­ri­ske Au­gus­ta-ba­ne i sta­ten Ge­or­gia ko­ste­de dyrt for den 22-åri­ge for­sva­ren­de me­ster.

Her slog han to gan­ge i tra­ek bol­den i van­det, og som om det ik­ke var nok, måt­te han og­så en tur i bun­ke­ren og end­te i alt med at bru­ge syv slag på par tre-hul­let.

For at gø­re ondt va­er­re måt­te Spieth end­da li­de den tort at over­ra­ek­ke Wil­lett den fa­mø­se grøn­ne jak­ke som sym­bol på sej­ren, så­dan som tra­di­tio­nen fo­re­skri­ver.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.