Brø­let Dansk rap­per død i Thailand

BT - - NYHEDER -

DØDS­FALD mu­sik­ma­ga­si­net Gaf­fa. I skri­ven­de stund er der ind­sam­let ca. 40.000 kr.

Der­u­d­over vil der bli­ve af­holdt en støt­te­kon­cert i Aal­borg St. Be­de­dag den 22. april, hvor ven­ner og fa­mi­lie sam­les for at min­des den 27-åri­ge mu­si­ker. pas­sion for hip­hop En af ini­ti­a­tiv­ta­ger­ne bag bå­de ind­sam­lin­gen og støt­te­kon­cer­ten er den aal­bor­gen­si­ske rap­per Dan­ni To­ma, der i man­ge år har va­e­ret en na­er ven af Or­han Ka­ra­cas. Til BT forta­el­ler han, at op­bak­nin­gen har va­e­ret over­va­el­den­de.

»Det gør mig stolt at se, hvor me­get støt­te vi al­le­re­de har få­et. Det vi­ser ba­re, hvor stort et ind­tryk Or­han har gjort på så man­ge for­skel­li­ge men­ne­sker. Men jeg er egent­ligt ik­ke over­ra­sket over det, for han var et vir­ke­lig fan­ta­stisk men­ne­ske,« forta­el­ler en dybt be­rørt Dan­ni To­ma

Den 26-åri­ge rap­per forta­el­ler, at han har kendt Or­han Ka­ra­ca i ef­ter­hån­den 12 år, og at de to mu­si­ke­re hur­tigt knyttede et ta­et ven­skab gen­nem de­res fa­el­les pas­sion for hip­hop­mu­sik­ken.

»Or­han var et for­bil­le­de for mig. Han var ly­nen­de in­tel­li­gent og hav­de en fan­ta­stisk hu­mor. Han var sim­pelt­hen den fød­te en­tertai­ner,« si­ger Dan­ni To­ma.

For Dan­ni To­ma hand­ler det nu om at få Or­han Ka­ra­ca til­ba­ge til Dan­mark, så fa­mi­lie og ven­ner kan få ta­get or­dent­lig af­sked med ham.

»Det fortje­ner han. Han var no­get helt sa­er­ligt, som man­ge så op til,« forta­el­ler Dan­ni To­ma.

For­u­den kar­ri­e­ren som mu­si­ker og pro­du­cer la­e­ste 27-åri­ge Or­han Ka­ra­ca me­di­e­vi­den­skab på først Aar­hus Uni­ver­si­tet og si­den­hen på RUC. BT har for­ga­e­ves for­søgt at få en kommentar fra Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets Bor­ger­ser­vi­ce samt fra den dan­ske am­bas­sa­de i Thailand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.