Mary ta­ger led

BT - - NYHEDER -

ROY­AL UD­DAN­NEL­SE ve­ren, fored­rags­hol­de­ren og for­fat­te­ren Sou­lai­ma Gou­ra­ni sa­er­de­les godt. Sam­ti­dig med kron­prin­ses­se Mary blev hun nem­lig og­så op­ta­get i or­ga­ni­sa­tio­nen i 2012. Og for tre år si­den gen­nem­før­te hun selv kur­set, der kun af­hol­des en gang om året og kun op­ta­ger 60 del­ta­ge­re fra Yo­ung Glo­bal Le­a­ders.

»Har­vard er en per­son­lig rej­se, hvor de uger hand­ler rig­tig me­get om at fin­de ind til ker­nen af, hvil­ken slags le­der man er. Hvil­ken slags le­der man vil va­e­re. Så det er me­get en per­son­lig ud­vik­lings­del,« forta­el­ler hun til BT om kur­set, som koster om­kring 50.000 US dol­lar per per­son.

Til gen­ga­eld bli­ver del­ta­ger­ne un­der­vist af nog­le af ver­dens bed­ste pro­fes­so­rer.

»Har­vard er kendt for le­del­ses­ud­vik­ling og øko­no­mi. Men på kur­set bli­ver der og­så un­der­vist i kon­flik­ter, og i hvor­dan men­ne­sker re­a­ge­rer på for­skel­li­ge ting, og hvor­dan man op- og ned­trap­per glo­ba­le kon­flik­ter. Det er et lil­le stats­mands­le­der­kur­sus,« si­ger So­lai­ma Gou­ra­ni og til­fø­jer:

»Det er ver­dens mest magt­ful­de net­va­erk, Mary er med­lem af, for­di net­va­er­ket er en kom­bi­na­tion af po­li­tik, for­ret­ning, ce­le­bri­ty og NGO. De fi­re ele­men­ter ud­gør mag­ten til eli­ten i ver­den.« Dus med Mary Men Mary er langt fra den ene­ste kon­ge­li­ge, der er med­lem af det magt­ful­de, in­ter­na­tio­na­le net­va­erk. På med­lem­s­li­sten står det sven­ske kron­prin­ses­se­par og det nor­ske kron­prin­s­par og­så, li­ge som kron­prins Fre­de­rik og­så er med­lem.

Når Dan­marks Kron­prin­ses­se mø­des med de an­dre med­lem­mer af den ver­den­s­oms­pa­en­den­de or­ga­ni­sa­tion Yo­ung Glo­bal Le­a­ders, er man dus med Mary. Hun har og­så in­vi­te­ret på mid­dag i de pri­va­te ge­mak­ker i Fre­de­rik 8s pa­lae.

Sou­lai­ma Gu­ra­ni har del­ta­get i fle­re mø­der, hvor Mary og­så har del­ta­get. Der er nem­lig tra­di­tion for, at de skan­di­na­vi­ske med­lem­mer mø­des en gang om året.

»Sid­ste år ar­ran­ge­re­de jeg et mø­de på Chri­sti­ans­borg. Ef­ter mø­det hav­de Mary in­vi­te­ret os hjem i pri­va­ten til mid­dag, for­di det pas­se­de med, at hun skul­le put­te børn. Og så fort­sat­te vi til en dej­lig fest, hvor vi hyg­ge­de os og snak­ke­de vi­de­re,« forta­el­ler Sou­lai­ma Gou­ra­ni.

Og da det sid­ste år var Sve­ri­ges tur til at ar­ran­ge­re mø­det, blev det holdt hos en af de sven­ske Yo­ung Glo­bal Le­a­ders. Men der duk­ke­de bå­de kron­prin­ses­se Victoria og prins Da­ni­el op. Mens der er tra­di­tion for, at når mø­de­r­ne bli­ver holdt i Nor­ge, fo­re­går de ty­pisk hjem­me i pri­va­ten hos Haa­kon og Met­te-Ma­rit.

»Jeg ved, at vo­res kron­prin­ses­se er ut­ro­lig glad for det. Hun har og­så va­e­ret va­ert for man­ge mø­der i sine egne pri­va­te ge­mak­ker. Hun går me­get op i det. Når vi er sam­men, er hun er ba­re sig selv. Og så sa­et­ter hun stor pris på, at man ik­ke ti­tut­le­rer hen­de ’De’. Der er hun Mary og al­le er dus og bli­ver be­hand­let li­ge­va­er­digt,« af­slø­rer Sou­lai­ma Gou­ra­ni.

»Jeg tror, det er et frirum for Mary, for­di alt hvad der fo­re­går er for­tro­ligt. Det vil si­ge, at hun frit kan gi­ve ud­tryk for sine egne per­son­li­ge og evt. po­li­ti­ske hold­nin­ger,« til­fø­jer hun.

Mary og Sou­lai­ma Gou­ra­ni er ik­ke de ene­ste, dan­ske kvin­der, der er ble­vet op­ta­get i Yo­ung Glo­bal Le­a­ders. Året ef­ter, at Mary blev op­ta­get, blev den da­va­e­ren­de mil­jø­mi­ni­ster Ida Auken og­så ind­lem­met. Hun har og­så del­ta­get i fle­re mø­der med Mary, hvor hun har op­le­vet kron­prin­ses­sen va­e­re helt af­slap­pet. Og sig selv.

»Jeg tror, Mary ny­der, at hun ba­re kan va­e­re men­ne­ske og ik­ke kron­prin­ses­se på de mø­der,« si­ger Ida Auken. Jeg har på stu­di­et få­et et bredt og spa­en­den­de net­va­erk, nog­le nye ven­ner og ny in­spira­tion og vi­den, som jeg kan ha­ve gavn af i mit ar­bej­de Kron­prin­ses­se Mary

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.