Eks­per­ter: hun sik­rer Kon­ge­hu­set

BT - - NYHEDER -

KON­GE­HU­SET Det er over­ve­jen­de po­si­tivt, at kron­prin­ses­se Mary en­ga­ge­rer sig i Yo­ung Glo­bal Le­a­ders og det se­ri­ø­se le­der­kur­sus, hun net­op har gen­nem­gå­et på Har­vard Uni­ver­si­ty. Det vur­de­rer Jon Bloch Skip­per, der er hi­sto­ri­ker og kon­ge­hu­s­eks­pert. »Kon­ge­li­ge i dag kan ik­ke nø­jes med at vin­ke og smi­le. De skal ha­ve sub­stans i rol­len og til­fø­re den no­get va­er­di, og det er den ud­dan­nel­se med til at hja­el­pe med til,« forta­el­ler han til BT.

Han til­fø­jer, at han ser det som en ca­deau til Kron­prin­ses­sens so­ci­a­le ar­bej­de i Mary-fon­den, at hun i før­ste om­gang blev ud­na­evnt som del­ta­ger af det ver­den­s­oms­pa­en­den­de net­va­erk.

»Dan­ske dron­nin­ger har igen­nem hund­re­der af år va­e­ret ak­tivt en­ga­ge­ret i so­ci­alt ar­bej­de, så det er en vi­dere­fø­rel­se af det,« for­kla­rer han.

MARK ZUCKERBERG

Jon Bloch Skip­per un­der­stre­ger dog, at Mary skal va­e­re var­som med at ta­ge for man­ge af den ty­pe op­ga­ver. Sva­er ba­lan­ce­gang »Hun skal pas­se på, at det ik­ke bli­ver for eli­ta­ert. Det pa­ra­doksa­le er, at hun skal va­e­re del af fol­ket, men sam­ti­dig ha­e­vet over det. Det er en sva­er ba­lan­ce­gang,« er­ken­der han.

Kre­sten Schultz Jør­gen­sen, der er bran­din­g­eks­pert og di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­virk­som­he­den Le­ad Agen­cy, ser imid­ler­tid in­gen pro­ble­mer ved, at den 44-åri­ge Kron­prin­ses­se til­brin­ger tid på sko­le­ba­en­ken og sam­ti­dig får ud­vi­det sit net­va­erk.

»Den bed­ste sik­ring for, at vi og­så i frem­ti­den får et vel­fun­ge­ren­de kon­ge­hus, er net­op ud­dan­nel­se. Her har hun få­et fag­lig in­spira­tion fra øver­ste hyl­de, og hun får og­så et godt net­va­erk, det be­står af man­ge blan­de­de men­ne­sker. Det nyt­ter jo ik­ke no­get, at hun kun ken­der an­dre prin­ses­ser,« me­ner han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.