Pu­tin ska­ber hem­me­lig ha­er

BT - - NYHEDER -

NY KOLDKRIG? krig mod Ve­sten,« si­ger for­fat­te­ren til det ty­ske dag­blad Bild.

Det er ad­gang til do­ku­men­ter fra den ty­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste, der dan­ner grund­la­get for Reits­chusters af­slø­rin­ger. Iføl­ge pa­pi­rer­ne har man i lø­bet af det sid­ste år iden­ti­fi­ce­ret 300 ty­ske ma­end, som skul­le ha­ve mod­ta­get spe­ci­al­tra­e­ning i Moskva af rus­si­ske eli­te­sol­da­ter.

Ma­en­de­ne, der hver­ves til dis­se soven­de cel­ler, ta­el­ler iføl­ge for­fat­te­ren tid­li­ge­re po­li­ti­folk og sol­da­ter samt for­hen­va­e­ren­de med­lem­mer af de ty­ske an­ti-ter­r­or­kor­ps GS9 og KSK. Skal ødelaegge sta­bi­li­te­ten Selv­om ma­en­de­ne har mod­ta­get re­gu­la­er kamp-tra­e­ning er de­res vig­tig­ste mis­sion dog en helt an­den. Må­let er gan­ske en­kelt, at sa­bo­te­re sta­bi­li­te­ten i de eu­ro­pa­ei­ske lan­de. Bl.a. ved at plan­te fal­ske rap­por­ter.

Fle­re Rusland­s­eks­per­ter, som BT har talt med, ken­der ik­ke til, at Pu­tin skul­le va­e­re i fa­erd med at op­byg­ge en så­dan hem­me­lig ha­er i Eu­ro­pa, men vil dog ik­ke af­vi­se, at det kan va­e­re rig­tigt.

»Man kan ik­ke ude­luk­ke det, for rus­ser­ne er fuld­sta­en­dig pa­ra­noi­de i øje­blik­ket med­hen­syn til trus­len fra vest. Så der er gan­ske al­vor­li­ge in­ter­es­se­mod­sa­et­nin­ger,« si­ger sik­ker­hed­s­eks­pert Kar­sten Møl­ler fra Dansk In­sti­tut for In­ter­na­tio­na­le Stu­di­er.

Bå­de han og lek­tor ved For­svar­sa­ka­de­mi­et Claus Mat­hie­sen si­ger til BT, at net­op soven­de cel­ler er et Den­ne kamp­styr­ke i fjen­deland er grund­pil­len i Pu­tins hem­me­li­ge krig mod Ve­sten kon­cept, som er kendt fra den kol­de krigs tid. Høj­re- og ven­stre­ra­di­ka­le »Der er man­ge for­ly­de­ner for ti­den om, hvil­ke for­bin­del­ser Rusland har til de høj­re- og for så vidt og­så ven­stre­ra­di­ka­le grup­pe­rin­ger. Og de her soven­de cel­ler kun­ne i så til­fa­el­de va­e­re en del af det,« si­ger Claus Mat­hie­sen og fort­sa­et­ter:

»For ti­den ta­ler man me­get om hy­brid­krig, som er en på­virk­ning af et an­det land, hvor man an­ven­der mi­li­ta­e­re, diplo­ma­ti­ske, øko­no­mi­ske, po­li­ti­ske og in­for­ma­tions­tek­ni­ske mid­ler til at be­kri­ge hin­an­den. Og det her kun­ne va­e­re et ek­sem­pel på det.«

Claus Mat­hie­sen un­der­stre­ger, at han ik­ke har kend­skab til, om rus­ser­ne har hem­me­li­ge ha­e­ren­he­der i Eu­ro­pa, men er det sandt, skal ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster­ne ta­ge det me­get al­vor­ligt. Og­så i Dan­mark.

»Man kan ik­ke ude­luk­ke, at de så og­så fin­des her.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.