Kvin­de to år i fa­engsel for se­x­kra­en­kel­ser af dat­ter

BT - - NYHEDER -

STRAF En 54-årig kvin­de er ved Ret­ten i Hjør­ring igen ble­vet dømt skyl­dig for med­vir­ken til seksu­el­le kra­en­kel­ser af sin dat­ter og er ble­vet idømt to års fa­engsel. Kvin­den var i for­vej­en idømt ot­te års fa­engsel for med­vir­ken til seksu­el­le over­greb mod sin min­dre­åri­ge dat­ter. Sa­gen om de nye over­greb, der fo­re­gik om bord på fa­er­ger til AErø, Nor­ge og Sve­ri­ge, kom frem un­der rets­sa­gen mod moren og hen­des da­va­e­ren­de ka­e­re­ste sid­ste år.

Ankla­ger Ka­ri­na Skou tal­te i sin pro­ce­du­re for, at de nye kra­en­kel­ser bur­de ud­lø­se en til­la­egs­straf på tre års fa­engsel. Na­eg­te­de sig skyl­dig Men doms­mands­ret­ten fin­der, at en ek­stra straf på to års fa­engsel er pas­sen­de.

»Fler­tal­let fin­der Ks (pi­gens navn, red.) for­kla­ring tro­va­er­dig, de­tal­je­ret og pra­e­get af, at hun bru­ger sine egne ord og ik­ke over­gør tin­ge­ne,« ly­der det fra dom­mer Jens Chri­sti­an Bro­der­sen ved doms­af­si­gel­sen.

»Vi la­eg­ger va­egt på, at pi­gens for­kla­ring er støt­tet af en psy­ko­log og en retspsy­ki­a­trisk er­kla­e­ring,« sag­de han.

Kvin­den har na­eg­tet sig skyl­dig og sagt, at pi­gen er ble­vet ma­ni­p­u­le­ret af sin ple­je­fa­mi­lie til at kom­me med be­skyld­nin­ger­ne.

Ud over kvin­den er en 51-årig mand ble­vet dømt i sa­gen. Han blev idømt tre et halvt års fa­engsel for to vold­ta­eg­ter af pi­gen om bord på fa­er­ge­tu­re fra Nord­jyl­land til Nor­ge og Sve­ri­ge.

De to døm­te skal be­ta­le 50.000 kro­ner i er­stat­ning til pi­gen.

Den 51-åri­ge har be­slut­tet at an­ke dom­men på ste­det, mens den 54-åri­ge kvin­de har ud­bedt sig be­ta­enk­nings­tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.