’ ’

BT - - DEBAT -

ko­ste man­ge mi­li­ar­der at få fle­re til at ta­ge to­get. Hvis man ba­re ryd­de­de op i al­le de øko­no­mi­ske skan­da­lesa­ger og så lod DSB kø­re med de­res egen øko­no­mi. Hvis der hav­de va­e­ret no­get or­dent­lig le­del­se in­de over sa­ger som rej­se­kor­tet, som DSB var tvun­get til at på­ta­ge sig ejer­skab af, for­di det var ved at gå kon­kurs, så var der man­ge pen­ge at spa­re. Ale­ne en lil­le smu­le bed­re tra­fik­in­for­ma­tion kun­ne hja­el­pe tem­me­lig me­get på folks in­ter­es­se for at kø­re med tog. Ko­or­di­ne­rin­gen af tin­ge­ne er ik­ke god nok. Ba­nedan­mark, tra­fiks­ty­rel­sen og DSB har hver de­res af­ta­le med trans­port­mi­ni­ste­ri­et, og de sam­ar­bej­der ik­ke om pro­jek­ter, selv­om det får pri­ser­ne til at bli­ve tre gan­ge så hø­je.

DET VIL IK­KE

no­get at sat­se me­re på ve­je­ne. Bi­ler­ne skal jo en­de et sted, så man flyt­ter ba­re pro­ble­met, og lo­kalt er in­gen jo in­ter­es­se­ret i at få me­re tra­fik, da det ska­ber sto­re mil­jø- og støjpro­ble­mer.

DET NYT­TER IK­KE

Der ik­ke er no­gen kol­lek­ti­ve in­fra­struk­tur­pro­jek­ter, som gi­ver et po­si­tivt re­sul­tat

se­ne­ste år ble­vet me­get ide­o­lo­gi­se­ret – og der har va­e­ret en hetz mod bi­li­ster­ne, som er ir­ra­tio­nel. Tra­fik­for­ske­re er eni­ge om, at der ik­ke er no­gen kol­lek­ti­ve in­fra­struk­tur­pro­jek­ter, som gi­ver et po­si­tivt re­sul­tat. Så når man be­slut­ter sig for at la­ve me­re kol­lek­tiv tra­fik, så er det ba­se­ret på ide­o­lo­gi. Man ta­ler f.eks. igen om let­ba­ner i Kø­ben­havn, Oden­se, Aal­borg og Aar­hus – og de vil al­le gi­ve et dun­dren­de un­der­skud. Man vil ta­ge no­get veja­re­al fra bi­ler, som så ik­ke kan kom­me frem, for at gi­ve det til no­gen fa­er­re pas­sa­ge­rer i den kol­lek­ti­ve tra­fik.

TRANSPORTPOLITIK ER DE

ta­ge cyk­len el­ler kol­lek­tiv tra­fik er nem­mest for dig, så skal du selv­føl­ge­lig gø­re det, for så bli­ver man fri for, at al­le dem, der ik­ke har et al­ter­na­tiv, ha­en­ger i tra­fik­ken. Men 8 ud af 10 per­son­ki­lo­me­ter i Dan­mark fo­re­går i bil. Folk har be­hov for bi­len, og man skal der­for lø­se tra­engselspro­ble­mer­ne. Det nyt­ter ik­ke, som den tid­li­ge­re re­ge­ring fo­re­slog med ti­me­pla­nen, at bru­ge 28 mia. kr. på at flyt­te 5.500 bi­li­ster, når der kø­rer 110.000 på Køge Bugt Mo­tor­vej­en.

HVIS MAN KAN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.