Kendt ild­slu­ger dømt for 16 vold­ta­eg­ter

BT - - NYHEDER -

RETS­SAG 2013 og blev sid­ste år idømt for­va­ring i 15 år. Mul­ti­kunst­ner Kop­seng, der be­skri­ver sig selv som en mul­ti­kunst­ner og har ar­bej­det som blandt an­det dan­ser, ild­slu­ger og strip­per, har nar­ret fle­re kvin­der til at tro, at han kun­ne skaf­fe dem job i un­der­hold­nings­bran­chen. Når de så mød­te op til jo­bin­ter­view, blev de dopet og vold­ta­get. Dan­se­ren selv har gen­nem he­le for­lø­bet na­eg­tet sig skyl­dig, og ret­ten men­te der­for, at be­hand­ling vil va­e­re me­nings­løs. Sag­kyn­di­ge har vur­de­ret, at han har psy­ko­pa­ti­ske per­son­lig­heds­tra­ek.

»Han er va­el­dig skuf­fet over dom­men,« for­tal­te Kop­sengs for­sva­rer Jo­hn­ny Ve­um til den nor­ske avis VG. Stra­fud­må­lin­gen vil fin­de sted en af de na­er­me­ste da­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.