Sa­et mi­li­ta­e­ret ind mod ter­ror

BT - - NYHEDER -

»Nej, han aen­drer sta­tus til at va­e­re et lov­ligt mi­li­ta­ert mål. Det er jo kun med­lem­mer af lov­li­ge sta­ter, der har sta­tus som kom­bat­tan­ter. Sta­ter har et sa­er­ligt pri­vil­e­gi­um i fol­ke­ret­ten som ik­ke-stats­li­ge ak­tø­rer ik­ke har. Det prak­ti­ske be­hov for at an­ven­de kri­gens reg­ler er må­ske ik­ke så på­tra­en­gen­de end­nu, men det kan det bli­ve.«

»Vi kan kom­me til at stå i en si­tu­a­tion, hvor det kan bli­ve nød­ven­digt at gå hår­de­re til va­er­ks. Det ter­r­or­an­greb, vi har haft i Dan­mark var jo ik­ke sty­ret af IS li­ge­som an­gre­be­ne i Bruxel­les og Pa­ris. Men Frank­rigs pra­esi­dent Fran­cois Hol­lan­de sag­de, at Frank­rig er i krig med IS, og der er ind­ført und­ta­gel­ses­til­stand. Og bag­grun­den for det er jo nor­malt krig.«

»Jeg vil ger­ne rå­be po­li­ti­ker­ne op. Det er for at si­ge: Der er ved at ske nog­le ting, og vi har nog­le mu­lig­he­der i fol­ke­ret­ten, som vi skul­le ta­en­ke over at ud­nyt­te. Hvis det er men­talt gra­en­se­over­skri­den­de, er det nok me­get godt at de­bat­te­re det in­den, vi når så langt. Vi er ik­ke i en si­tu­a­tion end­nu. Men Frank­rig og Bel­gi­en er der, og vi kan og­så hur­tigt hav­ne der,« si­ger Ken­neth Øh­lens­chla­e­ger Buhl.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.