Mista­enkt py­ro­man sig­tes for fle­re bran­de

BT - - NYHEDER -

FYN En 41-årig mand fra Oden­se, som si­den 19. fe­bru­ar har sid­det va­re­ta­egts­fa­engs­let for en stri­be brandstif­tel­ser, sig­tes for at ha­ve på­sat yder­li­ge­re ot­te bran­de. Der­med er han sig­tet for at ha­ve på­sat i alt 13 bran­de og for at ha­ve be­gå­et ét til­fa­el­de af blu­fa­er­dig­heds­kra­en­kel­se. Po­li­ti­et me­ner, at man­den har blot­tet sig.

Vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Hen­rik Ju­ste­sen fra Fyns Po­li­ti forta­el­ler, at vi­deo­over­våg­ning, tek­ni­ske spor fra brand­ste­der­ne og be­vi­ser fra ransag­nin­gen hos den mista­enk­te har haft af­gø­ren­de be­tyd­ning for de nye sig­tel­ser.

»Det er de ting, vi kob­ler sam­men og ha­en­ger en brand op på. Hvad der pra­e­cist er af be­vi­ser i de en­kel­te bran­de, vil jeg ik­ke kom­me ind på. Men jeg kan si­ge, at vi me­ner, vo­res ma­te­ri­a­le kan ba­e­re de man­ge sig­tel­ser,« si­ger vi­cepo­li­ti­in­spek­tø­ren.

Den mista­enk­te har tid­li­ge­re er­kendt at ha­ve på­sat en en­kelt brand mod Da­lum Idra­ets­for­e­ning (DHG) 13. de­cem­ber 2015. Til­stå­el­sen kom, ef­ter at po­li­ti­et hav­de pra­e­sen­te­ret ham for over­våg­nings­vi­deo fra ste­det.

»Men han na­eg­ter sig fort­sat skyl­dig i de re­ste­ren­de 12 bran­de samt blu­fa­er­dig­heds­kra­en­kel­sen,« si­ger Hen­rik Ju­ste­sen. Mo­ti­vet mang­ler End­nu ved po­li­ti­et ik­ke, hvad der skul­le dri­ve den 41-åri­ge. Han kom­mer fra den syd­li­ge del af Oden­se, hvor han bor sam­men med sin ka­e­re­ste. Han har ik­ke et job.

»Man­den øn­sker fort­sat ik­ke at ud­ta­le sig til po­li­ti­et. Vi ved, at han er en vred mand. Men et de­ci­de­ret mo­tiv er ik­ke gå­et op for os. Der er ik­ke no­get, der ty­der på et seksu­elt mo­tiv til bran­de­ne,« si­ger Hen­rik Ju­ste­sen.

De nye sig­tel­ser, som po­li­ti­et har rejst, ta­el­ler en brand i Oden­se Ro­klub.

Ale­ne her ske­te der ska­der for va­e­sent­ligt me­re end 10 mil­li­o­ner kro­ner. Vi ved, at han er en vred mand. Men et de­ci­de­ret mo­tiv er ik­ke gå­et op for os

Det sam­le­de be­løb for al­le de 13 bran­de er end­nu ik­ke gjort op.

12 af de på­sat­te bran­de ske­te i lø­bet af 2015, mens en brand mod Da­lum IF på Da­lumvej fandt sted 13. fe­bru­ar 2016. Fem da­ge se­ne­re blev man­den an­holdt. Samtyk­ke til fa­engs­ling I alt har po­li­ti­et re­gi­stre­ret cir­ka 20 på­sat­te bran­de, men man kan ik­ke ude­luk­ke, at der har va­e­ret fle­re for­skel­li­ge ger­nings­ma­end. Fle­re af bran­de­ne ef­ter­for­sker po­li­ti­et fort­sat.

Den sig­te­de gør sig til­sy­ne­la­den­de in­gen for­håb­nin­ger om at slip­pe ud af fa­engs­let li­ge med det sam­me. Så­le­des har han al­le­re­de gi­vet sit samtyk­ke til at la­de op­hol­det bag trem­mer for­la­en­ge, når va­re­ta­egts­fa­engs­lin­gen ud­lø­ber 15. april.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.