Ver­dens­me­ster i job­søg­ning

BT - - TV / RADIO -

PANDEN MOD MU­REN

»I går søg­te jeg tre jobs, og det sam­me i for­gårs. Jeg bli­ver ved med at sø­ge. Jeg har ik­ke gi­vet op end­nu. Så jeg skal ba­re va­e­re po­si­tiv, det bli­ver jeg nødt til. As­ger Aamund var jo na­er­mest cho­ke­ret over, at man kan sen­de så man­ge an­søg­nin­ger, og så al­li­ge­vel al­drig få et job,« si­ger Juli­en Mur­hu­la, der må va­e­re en af lan­det mest sta­e­di­ge job­sø­ge­re.

Trods de man­ge af­slag og Aamunds for­ga­e­ves ind­sats er han ik­ke slå­et ud - end­nu:

»Jeg kom­mer fra en op­ti­mi­stisk kul­tur og gi­ver ik­ke op, for­di der er lidt pro­ble­mer,« si­ger Juli­en Mur­hu­la, der ik­ke mang­ler kva­li­fi­ka­tio­ner:

Fra Congo har han en ba­chel­or i ud­vik­lings­po­li­tik, og si­den han kom til Dan­mark har han kon­stant søgt nye ve­je og opkva­li­fi­ce­ret sig. I dag er han kan­di­dat i for­valt­ning fra RUC. Han har en ud­dan­nel­se som men­tor i in­te­gra­tion og be­ska­ef­ti­gel­se. Han er tolk og over­sa­et­ter og har en ud­dan­nel­se i kri­mi­no­lo­gi.

»Man kan ik­ke le­ve her som til­sku­er og ba­re kig­ge på, hvor­dan de an­dre le­ver. Jeg har to søn­ner på seks og syv år, og min ko­ne er på SU. Hver gang dren­ge­nes ven­ner ta­ger på fe­rie, spør­ger de, hvor­når vi skal ud at rej­se.« Ta­ler seks for­skel­li­ge sprog Juli­en Mur­hu­la vil der­for hel­le­re end no­get an­det ha­ve et job.

»Jeg er en dy­na­misk fyr, der er op­dra­get til at skul­le ar­bej­de og vil ger­ne va­e­re en god rol­lemo­del for

SO­LEN I DAG

MÅNEN I DAG

mi­ne søn­ner. Jeg ka­em­per for at få en plads i sam­fun­det. For min egen og for mi­ne børns skyld,« si­ger Juli­en Mur­hu­la, der ta­ler dansk, en­gelsk, fransk, swa­hi­li og to an­dre afri­kan­ske sprog, hvil­ket har gi­vet ham det ene­ste re­gu­la­e­re la­en­ge­re­va­ren­de job, si­den kan kom til lan­det i 2003.

»Det var i Hol­land, hvor jeg blev an­sat som sprog­kon­su­lent ved Den In­ter­na­tio­na­le Dom­stol i Haag,« si­ger Mur­hu­la, der mi­ste­de job­bet, da han fik af­slag på visum til nog­le afri­kan­ske lan­de, hvor han skul­le ar­bej­de med en ef­ter­for­sker.

»Jeg hav­de ’flygt­nin­ge­pas’ og bad mi­ni­ste­ri­et om et rig­tigt pas, så jeg kun­ne be­hol­de job­bet. Det vil­le de ik­ke. Hel­ler ik­ke da min ar­bejds­plads skrev til dem,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.