Brønd­by drop­per mester­skab

BT - - SUPERLIGA -

BRØNSBYS NYE VEJ det sport­s­li­ge bud­get og ik­ke mindst de sport­s­li­ge for­vent­nin­ger, mens de ind­køb­te spil­le­re bli­ver bil­li­ge­re og løn­nin­ger­ne min­dre.

»Jeg sy­nes ik­ke, det er et Brønd­by, der skal star­te for­fra. Men vi skal vi­de­re her­fra. Vi har haft en stra­te­gi­plan, som gik til 2017/18, og nu kom­mer vi med et bud på ti­den frem til og ef­ter det. Det er det, vi vil pra­e­sen­te­re på ge­ne­ral­for­sam­lin­gen,« si­ger be­sty­rel­ses­med­lem Jim Stjer­ne Han­sen om den nye stra­te­gi, der grun­det ge­ne­ral­for­sam­lin­gens ud­sky­del­se pra­e­sen­te­res på et pres­se­mø­de se­ne­re i dag. Det nye nøg­le­ord ’Tå­l­mo­dig­hed’ bli­ver nøg­le­or­det i Brønd­bys nye stra­te­gi­plan. Idéen om Brønd­by som førsteud­for­drer til FC Kø­ben­havn får der­med et skud for boven til for­del for en me­re ba­e­re­dyg­tig for­ret­ning.

Klub­ben på Ves­teg­nen for­søg­te at in­ve­ste­re sig til mester­ska­bet. Le­del­sen har nu er­kendt, at det ik­ke lyk­ke­des, og svin­ger der­for en an­den – me­re for­sig­tig – vej, ba­re en må­ned ef­ter klub­ben hav­ne­de i kom­plet ka­os grun­det af­gå­en­de be­sty­rel­ses­for­mand Jan Bech An­der­sen og Osc­ar­ga­te.

Ét spørgsmål er der­med be­sva­ret, men fle­re mel­der sig. Hvem le­der egent­lig Brønd­by i dag – og hvem skal gø­re det i frem­ti­den? Hvor er klub­ben på vej hen, og hvor­dan skal gil­det be­ta­les?

BT har talt med et va­eld af kil­der i og om­kring Brønd­by og teg­ner her et po­rtra­et af en klub i va­de­ste­det mel­lem en tur­bu­lent nu­tid og en usik­ker frem­tid.

AKTIEEMISSIONEN

EN EMISSION

er en ud­ste­del­se af ak­tier fo­re­ta­get for at frem­skaf­fe ny ka­pi­tal.

VED EN AKTIEEMISSION

re­du­ce­res de ek­si­ste­ren­de ak­tier. På den må­de ejer en ak­tio­na­er med ét en min­dre del af fir­ma­et, med min­dre han kø­ber nye ak­tier og mat­cher sin eje­ran­del.

DER ER UDSTEDT

godt 102 mio. ak­tier i Brønd­by. Af dem ejer Jan Bech An­der­sen godt 27 mio. Det sva­rer til 26 pro­cent.

EF­TER BRØND­BYS EMISSION

vil der va­e­re 357 mio. ak­tier i om­løb. Der­med vil JBA blot eje ca. 7,5 pro­cent af Brønd­by, med min­dre han – som for­ven­tet – kø­ber nye ak­tier og der­med mat­cher sin eje­ran­del.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.