Run­den rundt 2-1 i dag Ro­nal­dos re

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2015/16 -

ho­ved­stød ef­ter et hjør­ne­s­park. Og Ro­nal­do var ik­ke fa­er­dig.

I en kamp, hvor Wol­fsburgs for­spring fra den før­ste kamp i Tys­kland he­le ti­den lå som en trus­sel for Re­al Madrid uan­set stil­lin­gen, score­de han med 13 mi­nut­ter igen dét mål, der på én og sam­me tid bri­ste­de Bob­len og kør­te Fol­ke­vog­nen i Cham­pions Le­ague-ga­ra­gen for den­ne saeson.

Di­rek­te på fris­park spar­ke­de Ro­nal­do et stem­nings­fyldt Esta­dio San­ti­agio Ber­na­beu i ekst­a­se, mens hans selv so­le­de sig, som kun ’Cri­sti­a­no’ for­mår det. Der­med score­de han ik­ke ba­re sit 16. Cham­pions Le­ague-mål i den­ne saeson. Han tan­ge­re­de og­så ae­r­ke­ri­va­len Lio­nel Mes­sis re­kord, når det ga­el­der hat­tri­cks i ver­dens stør­ste klub­tur­ne­ring. Bå­de det ar­gen­tin­ske – og det po­rtu­gi­si­ske – ikon har nu la­vet even­tyr­li­ge fem af slagsen. Ryg­ter om salg af Ro­nal­do Der er i Spa­ni­en ved­hol­den­de spe­ku­la­tio­ner om, at Re­al Madrid og pra­esi­dent Fl­oren­ti­no Pe­rez øn­sker at sa­el­ge Cri­sti­a­no Ro­nal­do til som­mer, hvis han kan ind­brin­ge den lil­le halv mil­li­ard, som Man­che­ster Uni­ted el­ler Pa­ris Saint-Ger­main kan ta­en­kes at be­ta­le. I ste­det øn­sker Pe­rez an­gi­ve­ligt at gø­re en på af­te­nen ano­nym Ga­reth Ba­le til det sto­re om­drej­nings­punkt i Re­al Madri­dof­fen­si­ven og hen­te ek­sem­pel­vis Chel­seas eden Ha­zard ind til plad­sen ved si­den af. Må­lt på tirs­da­gens kamp vil det va­e­re et selv­mål af di­men­sio­ner. Der var – end­nu en­gang - en ver­den til for­skel på 31-åri­ge Cri­sti­a­no Ro­nal­do og al­le de an­dre.

Til al­le, der no­gen­sin­de var i tvivl: Cri­sti­a­no Ro­nal­do er fort­sat en af ver­dens to bed­ste fod­bold­spil­le­re. Det be­vi­ste han ons­dag af­ten, og det får han igen mulig­he­den for at vi­se, når Re­al Madrid spil­ler Cham­pions Le­ague-se­mi­fi­na­ler i be­gyn­del­sen i slut­nin­gen af april og be­gyn­del­sen af maj.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.