Dir­ke­fri bol­sjedå­seFOTO:

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2015/16 -

BED­STE FOR­SVAR TOP FEM OVER DE BED­STE FOR­SVAR I DE FEM STØR­STE LIGA­ER I EU­RO­PA (PRE­MI­ER LE­AGUE, BUN­DES­LIGA­EN, LA LIGA, SE­RIE A OG LIGUE 1) 1. BAY­ERN MÜN­CHEN: 14 mål imod i 29 kam­pe i Bun­des­liga­en = 0,48 mål pr. kamp 2. ATLÉTICO MADRID: 16 mål imod i 32 kam­pe i La Liga = 0,5 mål pr. kamp 3. JU­VEN­TUS: 17 mål imod i 32 kam­pe i Se­rie A = 0,53 mål pr. kamp 4. PA­RIS SAINT-GER­MAIN: 18 mål imod i 33 kam­pe i Ligue 1 = 0,55 mål pr. kamp 5. TOT­TEN­HAM: 25 mål i 33 kam­pe i Pre­mi­er Le­ague = 0,76 mål pr. kamp 6. LIL­LE: 25 mål i 33 kam­pe i Ligue 1 = 0,76 mål pr. kamp Madrid har blot luk­ket 16 mål ind i 32 kam­pe i den­ne saeson i La Liga.

I det før­ste op­gør i sid­ste uge luk­ke­de Atlético Madrid to mål ind, og det er ik­ke hver­dagskost. Det er fak­tisk kun Barcelona (tre gan­ge), Cel­ta Vi­go og Ben­fi­ca, der har pra­este­ret det mod de bol­sje­stri­be­de madri­le­ne­re i den­ne saeson.

Atlético Madrids ba­ge­ste ge­led hav­de da og­så fint styr på tin­ge­ne på Camp Nou. Men ef­ter 35 mi­nut­ter blev an­gri­ber Fer­nan­do Tor­res pra­e­sen­te­ret for det rø­de kort, og så score­de FC Barcelona to gan­ge i an­den halv­leg og vandt 2-1 mod det de­ci­me­re­de mand­skab. Stor til­tro til egne ev­ner Det betyder, at hjem­me­hol­det trods alt ik­ke kan fed­te sig vi­de­re til se­mi­fi­na­len med 0-0. Hol­det skal sco­re. Til gen­ga­eld er ét mål og­så nok, og kom­mer Atlético for­an, bli­ver det sva­ert for Barcelona, for Atlético Madrids for­svars er im­po­ne­ren­de, me­ner TV3 Sport-kom­men­ta­tor Jo­nas Schwartz.

»Atlético har haft en fan­ta­stisk de­fen­siv i he­le sa­e­so­nen. Så hol­det har stor til­tro til sine de­fen­si­ve ev­ner. Det er en fast­tøm­ret grup­pe. Die­go Godin er den sto­re le­der i for­sva­ret, og sam­men med Ju­an­fran og Fi­lipe Lu­is er de en sam­men­tøm­ret grup­pe,« si­ger han til BT og fort­sa­et­ter.

»Of­te si­ger man jo, at det er de go­de de­fen­si­ver, der skaf­fer tit­ler­ne. Det skal va­e­re At­léti­cos nøg­le i den­ne saeson i Cham­pions Le­ague. Hol­dets de­fen­siv skal stå ut­ro­ligt sta­er­kt mod Barcelona, og så skal hol­det hå­be på, at det er skar­pt på de få chan­cer, det ska­ber. For det ska­ber ik­ke så man­ge chan­cer, som det gjor­de i den fan­ta­sti­ske saeson i 2013/14.«

Den saeson var Atlético Madrid i Cham­pions Le­ague-fi­na­len – blandt an­det ef­ter at ha­ve sendt FC Barcelona ud i kvart­fi­na­len ef­ter 1-1 ude og 1-0 hjem­me. På Esta­dio da Luz i Lis­sa­bon vi­ste Re­al Madrid klas­sen og vandt 4-1 – dog først ef­ter at Ser­gio Ra­mos hav­de sendt kam­pen ud i for­la­en­get spil­le­tid kort før tid. Sta­ti­stik­ken ta­ler for Barcelona Jo­nas Schwartz på­pe­ger, at At­léti­cos for­svar er ble­vet en del sta­er­ke­re si­den den­gang. I dag ved de cen­tra­le for­svars­spil­le­re pra­e­cist, hvil­ke op­ga­ver de skal lø­se.

»Spil­ler­ne i mid­ter­for­sva­ret ved, Spil­ler­ne i mid­ter­for­sva­ret ved, hvad de er go­de til, og hvad de ik­ke er go­de til. De er ik­ke så go­de til at va­e­re bold­sty­ren­de, så det la­der de hur­tigt de an­dre om. Men i mand til mand-du­el­ler­ne er de sim­pelt­hen fan­tat­sti­ske til at neut­ra­li­se­re mod­stan­de­rens spil­le­re hvad de er go­de til, og hvad de ik­ke er go­de til. De er ik­ke så go­de til at va­e­re bold­sty­ren­de, så det la­der de hur­tigt de an­dre om. Men i mand til mand-du­el­ler­ne er de sim­pelt­hen fan­tat­sti­ske til at neut­ra­li­se­re mod­stan­de­rens spil­le­re,« for­kla­rer Jo­nas Schwartz.

FC Barcelona har spil­let syv kam­pe mod Atlético Madrid un­der den span­ske tra­e­ner Lu­is En­rique. Og sta­ti­stik­ken ta­ler for sig selv. Hol­det fra Ca­ta­lo­ni­en har vun­det al­le syv op­gør. Men den span­ske stor­klub er uden sejr i de se­ne­ste tre kam­pe i La Liga.

»Barcelona kom­mer sår­et ind til kam­pen mod Atlético. Der har va­e­ret en ugi­de­lig­hed på hol­det, og den skal spil­ler­ne ud at vi­se er for­bi,« si­ger Jo­nas Schwartz.

»Der har va­e­ret skre­vet me­get om, at Barcelona-spil­ler­ne sim­pelt­hen er tra­et­te, og at bat­te­ri­er­ne er fla­de hos nog­le af spil­ler­ne. Der bli­ver snak­ket om, at Mes­si vir­ker tra­et. Men al­le hold op­le­ver mod­gang i lø­bet af en saeson, og det gjor­de Barcelona og­så i sid­ste saeson.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.