SLAGTILBUD

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

NAEVEKAMP før­ste gang i hi­sto­ri­en, at det sker,« si­ger Mo­gens Pal­le.

43-åri­ge Lo­len­ga Mo­ck forta­el­ler, at han vil vi­se den 18 år yn­gre Pa­tri­ck Ni­el­sen og hans pro­mo­tor, Nis­se Sau­er­land, at han er lan­dets bed­ste i su­per­mel­lemva­egts-klas­sen.

»Pa­tri­ck er nødt til at vi­se, at han kan bok­se en stor kamp her i Dan­mark. Men Pa­tri­ck vaelger kun nem­me mod­stan­de­re, og det put­ter ham op på et ni­veau, hvor han ik­ke hø­rer til,« si­ger Lo­len­ga Mo­ck.

»Jeg er den bed­ste dan­sker i su­per­mel­lemva­egt. Men de vaelger ba­re en mod­stan­der, som ik­ke er no­get sa­er­ligt. Sam­ti­dig si­ger de, at jeg er fa­er­dig Pa­tri­ck vaelger kun nem­me mod­stan­de­re, og det put­ter ham op på et ni­veau, hvor han ik­ke hø­rer til og gam­mel. De ta­ler ba­re lort. Men lad os se, hvem af os, der er bedst. Det hand­ler ik­ke om pen­ge for mig,« fast­slår ve­te­ra­nen. Mo­ck er uin­ter­es­sant Det nye til­bud fra Mo­gens Pal­le og Lo­len­ga Mo­ck får dog en sa­er­de­les kølig mod­ta­gel­se af pro­mo­tor Nis­se Sau­er­land.

»Det er un­der­ligt, at hver gang Mo­gens har et kom­men­de sta­ev­ne, bru­ger han vo­res og Pa­tri­ck Ni­el­sens navn til pr. Jeg ved, at han ta­ber pen­ge ved al­le sine sta­ev­ner, men det er ik­ke mit pro­blem, og han bur­de ik­ke bru­ge os til at sa­el­ge sit sta­ev­ne,« si­ger ty­ske­ren

Han ser in­gen en grund til at la­de Pa­tri­ck Ni­el­sen mø­de Lo­len­ga Mo­ck til Nor­dic Fight Night 28. maj.

»Vi er ik­ke in­ter­es­se­ret i Lo­len­ga Mo­ck, og det er folk i Dan­mark hel­ler ik­ke. Hvis Mo­gens vil bru­ge vo­res navn til at prom­ove­re sig selv og sin bok­ser, er det en ae­re. Men vi har in­gen in­ter­es­se i kam­pen,« si­ger Nis­se Sau­er­land, men ind­sky­der:

»Hvis der plud­se­lig sker et mira­kel, og vi mod­ta­ger 10.000 mail fra bok­se­fans, der tryg­ler og be­der om at la­de Mo­ck mø­de Pa­tri­ck Ni­el­sen, vil vi selv­føl­ge­lig se på det. Men li­ge nu er det en uin­ter­es­sant kamp for os.« Lundt: Det hand­ler om pen­ge­ne Pa­tri­ck Ni­el­sens ma­na­ger, Si­mon Lundt, vil godt over­ve­je en kamp mod Lo­len­ga Mo­ck, men det vil kra­e­ve ek­stra be­ta­ling fra Mo­gens Pal­les si­de.

»Jeg har ik­ke no­get imod, at Pa­tri­ck mø­der Lo­len­ga Mo­ck. Men de skal smi­de en bun­ke pen­ge. Hvis de er så sik­re på, at Mo­ck kan vin­de kam­pen, kø­ber de sig en di­rek­te plads i top­pen af al­le ver­dens­rang­li­ster­ne. Og det er ik­ke gra­tis, skal jeg hil­se at si­ge. Men så slip­per de og­så for fle­re års ar­bej­de med at få ham frem på rang­li­ster­ne,« si­ger han.

Den mo­del kom­mer dog ik­ke på ta­le, af­vi­ser Mo­gens Pal­le.

Si­mon Lundt op­ly­ser, at Pa­tri­ck Ni­el­sen ik­ke har no­gen kom­men­ta­rer til en po­ten­ti­el kamp mod Lo­len­ga Mo­ck.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.