’Et in­ter­es­sant

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki har i sit net­op of­fent­lig­gjor­te tra­e­ner­valg af den 48-åri­ge tjek­ke David Ko­tyza truf­fet en for­nuf­tig be­slut­ning. Det me­ner to af hen­des tid­li­ge­re tra­e­ne­re.

»Det er in­ter­es­sant, at Woz­ni­a­cki nu skal sam­ar­bej­de med Ko­tyza. Han er vel­lidt på WTA Tou­ren og har i et tid­li­ge­re sam­ar­bej­de med Pe­tra Kvi­tova vist, at han er en ka­pa­ci­tet in­den for sit felt. Det var jo med ham på si­de­linj­en, at hun vandt sine to Wim­b­ledon-tit­ler,« si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen, der nu er ten­niskom­men­ta­tor på tv-sta­tio­nen Eu­rosport.

Mor­ten Chri­sten­sen, der er fuld­tid­stra­e­ner i ten­nis­klub­ben HIK, gi­ver ham ret.

»Jeg tror, at der kan kom­me no­get godt ud af sam­ar­bej­det. Der er in­gen tvivl om, at Ko­tyza er dyg­tig. Spørgs­må­let er så, hvor­dan Ca­ro­li­ne vil ta­ck­le hans lidt hår­de øst­eu­ro­pa­ei­ske stil,« si­ger Mor­ten Chri­sten­sen.

Men Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki vil iføl­ge David Ko­tyzas tjek­ki­ske klub, TK Agro­fert Prostéjov, kun i en­kel­te pe­ri­o­der af sa­e­so­nen mod­ta­ge hans råd, ef­ter­som han og­så er an­sat som tra­e­ner her. En ae­r­ger­lig løs­ning Den op­lys­ning ae­r­grer Mi­cha­el Mor­ten­sen.

»Det vil­le ha­ve va­e­ret bedst for Carolines ten­nis­ma­es­si­ge ud­vik­ling, hvis hun hav­de en tra­e­ner, der fulg­te hen­de rundt til fler­tal­let af årets tur­ne­rin­ger. Hvis Ko­tyza skal ha­ve mu­lig­hed for at fø­re hen­de ud af det spil­le- og re­sul­tat­ma­es­si­ge død­van­de, hun be­fin­der sig i li­ge nu,

kra­e­ver

De har og­så tra­e­net Woz­ni­a­cki

Mor­ten Chri­sten­sen

det, at hun er men­talt pa­rat til at mod­ta­ge in­put ude­fra over en lang pe­ri­o­de,« si­ger Mor­ten­sen. Det er Mor­ten Chri­sten­sen enig i. »Ca­ro­li­ne har de se­ne­ste 10 år hyp­pigt skif­tet tra­e­ner. Det bli­ver spa­en­den­de at se, hvor lang tid sam­ar­bej­det med Ko­tyza kom­mer til at va­re. Men hun skal vi­de, at man ik­ke kan nå at aen­dre no­get i sit spil, hvis sam­ar­bej­det blot va­rer et par uger. Mit råd er, at hun skal va­e­re me­re tå­l­mo­dig, end hun tid­li­ge­re har va­e­ret. Føl­ger hun det, teg­ner det po­si­tivt. Jeg er nem­lig sikker på, at Ko­tyza har de red­ska­ber, der skal til, for at Ca­ro­li­ne igen kom­mer til at pra­este­re top­re­sul­ta­ter,« si­ger han.

Da Mi­cha­el Mor­ten­sen for få år si­den tra­e­ne­de ki­ne­se­ren Li Na, der ger­ne var­me­de op til kam­pe­ne med Pe­tra Kvi­tova ved de sto­re tur­ne­rin­ger, la­er­te han David Ko­tyza at ken­de.

»Vi har druk­ket man­ge kop­per kaf­fe sam­men, og han er alt­så en lun fa­et­ter,« si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen.

Ten­nisjour­na­li­sten Mi­chal Sa­mulski, der er an­sat på det pol­ske nyheds­me­die MS Grand­stand, og har fulgt Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is kar­ri­e­re ta­et, sy­nes og­så at hen­des an­sa­et­tel­se af David Ko­tyza

vir­ker spa­en­den­de. Født: AEg­te­stand: Kar­ri­e­re som tra­e­ner:

»De re­sul­ta­ter, han før­te Pe­tra Kvi­tova frem til, ta­ler for sig selv, og til­sy­ne­la­den­de ny­der han Carolines fars respekt. Det er vig­tigt. For Ca­ro­li­ne har jo al­tid va­e­ret fars pi­ge og fulgt hans råd og an­vis­nin­ger punkt­ligt. Nu skal der nye bol­ler på sup­pen. Det, tror jeg, vil va­e­re ud­ma­er­ket for hen­de,« si­ger Mi­chal Sa­mulski.

Til gen­ga­eld er det na­er­mest umu­ligt at få en kommentar fra det tjek­ki­ske ten­nis­for­bund, hvor han en pe­ri­o­de var tra­e­ner for det kvin­de­li­ge Fed Cup-lands­hold.

»Det er kor­rekt, at han har ar­bej­det for os. Men me­re øn­sker jeg ik­ke at si­ge,« ly­der det fra for­bun­dets ge­ne­ral­se­kre­ta­er, Ka­teři­na Ko­courko­vá, på spørgs­må­let om, hvad man i Tjek­ki­et me­ner om David Ko­tyzas tra­e­ne­rev­ner.

Der er hel­ler ik­ke me­gen hja­elp at hen­te fra de an­sat­te på det tjek­ki­ske blad ’Te­nis’.

»Jeg øn­sker ik­ke at ud­ta­le mig om Mr. Ko­tyza,« si­ger che­fre­dak­tør Fran­tišek Kreuz. Kan gi­ve Woz­ni­a­cki selv­til­lid Men hvad kan man egent­lig for­ven­te af sam­ar­bej­det mel­lem Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki og David Ko­tyza? Mi­cha­el Mor­ten­sen har et bud. »Jeg tror ik­ke, at Ca­ro­li­ne kom­mer til at spil­le på sam­me ag­gres­si­ve må­de, som han fik Kvi­tova til. Men da han er en god men­ne­ske­ken­der, tror jeg, at han vil kun­ne tryk­ke på nog­le knap­per, så hun

gen­vin­der tid­li­ge­re ti­ders selv­til­lid og sto­re men­tale styr­ke,« si­ger han.

Over for in­ter­net­me­di­et Ten­nis Wor­ld har David Ko­tyza løf­tet lidt af slø­ret for, hvad man kan for­ven­te af sam­ar­bej­det med den dan­ske ten­nis­spil­ler.

»Carolines re­sul­ta­ter har den se­ne­ste tid va­e­re dår­li­ge­re end det spil, hun har vist. Det vir­ker for mig at se, som om hun i øje­blik­ket mang­ler en smu­le tro på egne ev­ner. Det bli­ver så min op­ga­ve at fik­se det­te,« ci­te­res han for at si­ge.

David Ko­tyza sam­ar­bej­de­de ind­til Au­stra­li­an Open i ja­nu­ar i syv år med Pe­tra Kvi­tova. Men ef­ter et skuf­fen­de ne­der­lag til au­stra­li­e­ren Da­ria Gavri­lova be­slut­te­de hun sig for at skil­le sig af med ham.

Det er hel­ler ik­ke gå­et Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki spe­ci­elt godt i den­ne saeson.

Ved tre tur­ne­rin­ger er det ble­vet til førster­un­de-ne­der­lag, mens hun i fem af sine syv tab­te kam­pe er rø­get ud mod spil­le­re uden for ver­dens­rang­li­stens top-50. Det har be­ty­det, at hun nu blot er num­mer 24 på ver­dens­rang­li­sten.

30. au­gust 1967 i Plzen, Tjek­ki­et Gift og far til tre børn på 2, 15 og 23 år

Har tid­li­ge­re tra­e­net det tjek­ki­ske Fed Cup-hold, Ive­ta Be­nesova og Pe­tra Kvi­tova. Sidst­na­evn­te har un­der Ko­tysas le­del­se vun­det to Wim­b­ledon-tit­ler. Er nu an­sat som tra­e­ner i den tjek­ki­ske klub TK Agro­fert Prostejov, der iføl­ge klub­bens hjem­mesi­de rå­der over in­ter­na­tio­na­le top­spil­le­re som To­mas Ber­dych, Pe­tra Kvi­tova, Lucie Sa­fa­rova og Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.