Woz­ni­a­cki kan mis­se French Open

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KAPLØB MED TI­DEN at va­e­re ble­vet ska­det til tra­e­nin­gen for fem da­ge si­den.

Bil­le­det af­fød­te man­ge øn­sker om god bed­ring i kom­men­tar­fel­tet, men den dan­ske ten­ni­s­eks­pert Pe­ter Ba­sti­an­sen hav­de en lidt an­den syns­vin­kel på ska­den. Ik­ke at han ik­ke vil­le øn­ske Woz­ni­a­cki god bed­ring, men han sag­de til BT, at ska­den kom­mer på et ’be­lej­ligt tids­punkt.’

Ba­sti­an­sen hen­vi­ste til tid­li­ge­re kom­men­ta­rer fra Woz­ni­a­cki om, at den min­dre pre­sti­ge­fyld­te Fed Cup langt fra ran­ge­rer øverst på li­sten over hen­des fo­re­truk­ne gø­re­mål. I sam­me om­ba­e­ring sag­de Ba­sti­an­sen dog og­så, at ’det vil va­e­re upas­sen­de af mig at på­stå, at ska­den ik­ke er re­el.’ Ab­surd Tid­li­ge­re i går re­a­ge­re­de Mik­kel Nis­sen skar­pt på an­tyd­nin­gen af, at ska­den kom­mer på et be­lej­ligt tids­punkt som føl­ge af Woz­ni­a­ck­is syn på Fed Cup samt hen­des be­kym­rin­ger for ter­r­or­an­greb i Egyp­ten.

»Det kan vi fuld­sta­en­dig af­vi­se. Ca­ro­li­ne skul­le ha­ve va­e­ret i Egyp­ten, og jeg skul­le ha­ve va­e­ret med. Man kan ba­re se på hen­des fod. Det kom­mer på in­gen må­de be­lej­ligt. Ska­den sa­et­ter Carolines helt sto­re mål i fa­re, så at spe­ku­le­re i, at det skul­le va­e­re be­lej­ligt, er ab­surd,« tord­ne­de han.

For­di Woz­ni­a­cki ik­ke kan del­ta­ge ved Fed Cup, skal hun nu hå­be på at bli­ve til­delt et wildcard el­ler få en dis­pen­sa­tion til de olym­pi­ske le­ge i Rio de Ja­ni­ero i au­gust, da det in­ter­na­tio­na­le ten­nis­for­bunds reg­ler fo­re­skri­ver, at en spil­ler skal ha­ve del­ta­get ved to ud­ga­ver af Fed Cup i en fi­re­årig pe­ri­o­de. Med Woz­ni­a­ck­is se­ne­ste af­bud når hun kun en en­kelt.

Dan­ske­ren bør dog ha­ve go­de chan­cer for at få et wildcard, da hen­des sta­tus som ver­dens­stjer­ne for­ment­lig vil ap­pel­le­re til ar­ran­gø­rer­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.