Gen­nem­brud kan lø­se gå­de om hjer­neska­de

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

UN­DER­SØ­GEL­SEN

Kil­de:

For­ske­re fra Fl­o­ri­da Sta­te Uni­ver­si­ty un­der­søg­te 40 tid­li­ge­re NFL-spil­le­re i al­de­ren 27-56 år, hvoraf fler­tal­let hav­de va­e­ret ak­ti­ve in­den for de se­ne­ste fem år og gen­nem­snit­ligt på­dra­get sig ot­te hjer­ne­rystel­ser i lø­bet af de­res kar­ri­e­re. Eks­spil­ler­ne blev un­der­søgt med en sa­er­lig MRI-scan­ner, der kan må­le, hvor­dan va­e­ske be­va­e­ger sig gen­nem hjer­nen. Unor­mal el­ler lang­som­me­re be­va­e­gel­se in­di­ke­rer hjer­neska­de. Des­u­den blev test­per­so­ner­ne ud­sat for kog­ni­ti­ve un­der­sø­gel­ser. 17 spil­le­re vi­ste tegn på hjer­neska­de iføl­ge MRI-scan­nin­ger­ne. Om­kring halv­de­len af de 40 hav­de be­ty­de­li­ge pro­ble­mer med at hu­ske, kon­cen­tre­re sig og la­e­re nye ting. Jo la­en­ge­re eks­spil­le­re hav­de spil­let foot­ball, jo stør­re ri­si­ko hav­de de for at vi­se tegn på hjer­neska­de.

Ame­ri­can Aca­de­my of Neu­ro­lo­gy

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.