ILDE MED

BT - - NYHEDER -

la­ve rav i va­el­ger­van­drin­ger­ne,« si­ger Søs Ma­rie Serup.

Dansk Fol­ke­par­tis le­del­se reg­ner sta­dig med at pe­ge på Lars Løk­ke som stats­mi­ni­ster ved na­e­ste valg.

Men BT kun­ne i sid­ste we­e­kend be­ret­te, at fle­re og fle­re i par­tiets bag­land sy­nes, at DF skal pe­ge på de­res egen for­mand som stats­mi­ni­ster­kan­di­dat, når vi skal til valg igen. Og den fri­ske Gal­lup-må­ling ta­ler sam­me sprog.

37 pct. af al­le va­el­ge­re me­ner, DF skal pe­ge på Thu­le­sen, 30 pct. si­ger nej og 32 pct. ved ik­ke.

Blandt DFs va­el­ge­re me­ner 70 pct., at DF skal pe­ge på Thu­le­sen Da­hl som stats­mi­ni­ster, 11 pct. si­ger nej og 19 pct. ved ik­ke. Skal gå ef­ter mag­ten »DFs va­el­ge­re har en for­vent­ning om, at Thu­le­sen Da­hl tra­e­der i ka­rak­ter og går ef­ter mag­ten,« si­ger Jarl Cor­dua, kom­men­ta­tor på Ra­dio24Syv.

»Må­lin­gen la­eg­ger pres på Thu­le­sen Da­hl om, at fedt­spil­le­ri­et må va­e­re over­stå­et. Va­el­ger­ne for­ven­ter, han går ef­ter mag­ten. Men Thu­le­sen Da­hl ved jo godt, at hvis han skal va­e­re stats­mi­ni­ster, skal han ha­ve et fler­tal i blå blok bag sig. Og hvis han pe­ger på sig selv uden at ha­ve et fler­tal bag sig, ri­si­ke­rer han at en­de som Ma­ri­an­ne Jel­ved, som plud­se­lig i et an­fald af stor­heds­v­an­vid rend­te ud og sag­de, at De Ra­di­ka­le kun­ne stil­le med en stats­mi­ni­ster­kan­di­dat. Det ene­ste, der ske­te, var, at hun blev til grin og kol­lap­se­de. Og Thu­le­sen Da­hl er jo klog nok til at vi­de, at han ik­ke skal be­de om et ne­der­lag. Men der er et pres på DF, for Thu­le­sens suc­ces ska­ber for­vent­ning om for­an­dring,« si­ger Jarl Cor­dua.

DFs grup­pe­for­mand Pe­ter Skaarup sy­nes, det er spa­en­den­de, at 50 pct. af blå bloks va­el­ge­re sy­nes, DF skal pe­ge på Thu­le­sen:

»I de fle­ste par­ti­er, ser man ger­ne de­res egen for­mand på den frem­me­ste post. Men det er smi­gren­de, at der og­så er en del an­dre end vo­res egne va­el­ge­re, der me­ner det, og det si­ger vi da tak for. Men det aen­drer ik­ke ved, at det er den, der kan sam­le flest stem­mer bag sig, der bli­ver stats­mi­ni­ster.«

»Det er hy­po­te­tisk, hvad der sker ved na­e­ste valg. Så den dis­kus­sion op­ta­ger os ik­ke.«

»Nej, jeg tror, at vo­res va­el­ge­re har til­lid til, at vi prø­ver at pla­ce­re par­ti­et der, hvor vi lang­sig­tet får mest ind­fly­del­se.«

»Mid­ten er en skøn po­si­tion. Men vi skif­ter jo ik­ke me­ning om vo­res ma­er­kesa­ger. Vi vil ger­ne gø­re DF til et par­ti, man ik­ke kan kom­me udenom i lang tid frem­over,« si­ger Pe­ter Skaarup. Nog­le sy­nes, at Thu­le­sen Da­hl kan bli­ve en god stats­mi­ni­ster, det er der utvivl­s­omt man­ge Ven­stre-folk, der gør. An­dre sy­nes, at ef­ter­som DF ik­ke gik med i re­ge­ring, skal de tvin­ges til at la­eg­ge hån­den på ko­ge­pla­den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.