29% 39% 32% 50% 24% 26%

BT - - NYHEDER -

TNS Gal­lups un­der­sø­gel­se er gen­nem­ført 7/4 - 11/4 2016.

Ba­se­ret på in­ter­view med 1.103 va­el­ge­re. »Så­dan en lo­gik fin­des ik­ke. Den der har stats­mi­ni­ster­po­sten, er den, der er mindst 90, der pe­ger på.« »Nej, jeg tror, det er na­tur­ligt, at de fle­ste par­ti­ers va­el­ge­re øn­sker mest mu­lig ind­fly­del­se. Det er kun det, jeg ser det som.« »Ja, jeg le­ve­rer ik­ke så me­get. Det er helt håb­løst.« »Thu­le­sen Da­hl er en ra­sen­de dyg­tig po­li­ti­ker. Det skal man va­e­re blind for ik­ke at se. Men hel­dig­vis har vi den al­ler­dyg­tig­ste mand på po­sten, og det er Lars Løk­ke.« »Det er en langt ude hi­sto­rie. Ven­stre har en for­mand, der fak­tisk er lan­dets stats­mi­ni­ster. Det er fuld­sta­en­dig uak­tu­elt at ta­le om en ef­ter­føl­ger. Og når den tid kom­mer, har vi en pro­ces for det. Så­dan har vi gjort det i 100 år. Det er ik­ke no­gen re­le­vant dis­kus­sion.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.