Vej­le-borg­me­ster: Skrot pla­ner­ne om tog­bro­en

BT - - NYHEDER -

Der bli­ver gra­edt tør­re tå­rer i Vej­le over Dansk Fol­ke­par­tis for­slag om at drop­pe en tog­bro over Vej­le Fjord.

Borg­meste­ren i den østjy­ske by, Ar­ne Sig­ten­b­jerg­gaard (V), har al­drig va­e­ret be­gej­stret for bro­en, der skul­le ska­e­re ot­te mi­nut­ter af tog­ti­den ved at le­de to­ge­ne uden om by­en.

Han op­for­drer end­da til, at par­ti­er­ne bag Tog­fon­den ik­ke ba­re ud­sky­der byg­ge­ri­et af den nye bro, men drop­per det fuld­sta­en­digt.

»Det er lidt pa­ra­doksalt, for li­ge pra­e­cis i dag er vi ude for at eks­pro­p­ri­e­re tre hu­se, som lig­ger der, hvor den nye skin­ne­linje skul­le va­e­re. Ny usik­ker­hed Men nu er der skabt ny usik­ker­hed, og den kun­ne man und­gå, hvis man lag­de pla­ner­ne i skral­des­pan­den i ste­det for ba­re at la­eg­ge dem i skri­ve­bord­s­skuf­fen,« si­ger Ar­ne Sig­ten­b­jerg­gaard.

Han bak­ker dog op om den del af for­li­get, der hand­ler om at elek­tri­fi­ce­re og ud­byg­ge for­søm­te de­le af tog­net­tet.

Ar­ne Sig­ten­b­jerg­gard har sam­ti­dig en for­vent­ning om, at pla­ner­ne om en tog­for­bin­del­se fra Vej­le til Bil­lund be­va­res.

- Men vi ved om­vendt og­så godt, at hvis for­li­get skal åb­nes igen, og par­ter­ne skal til for­hand­lings­bor­det, så er alt for­ment­lig i spil igen.

- Jeg hå­ber ik­ke, at den og­så bli­ver pil­let fra, for det vil be­ty­de me­get for Vest­dan­marks in­ter­na­tio­na­le luft­havn, at tog­for­bin­del­sen bli­ver til no­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.