Gik til po­li­ti­et ef­ter dra­ma­tisk nat

BT - - NYHEDER -

PATIENTDRAB sam­me af­de­ling som hen­de - og som var på nat­te­vagt med hen­de fra den 28. fe­bru­ar til den 1. marts sid­ste år. Den nat­te­vagt, der er et af om­drej­nings­punk­ter­ne i he­le sa­gen.

Det var an­gi­ve­ligt over­la­e­gens ka­e­re­ste, som be­gynd­te at fat­te mi­stan­ke mod den mørk­hå­re­de sy­geple­jer­ske og be­slut­te­de sig for at va­e­re ek­stra op­ma­er­k­som. Det var og­så hen­de, der send­te de man­ge be­ske­der til ham i lø­bet af af­te­nen, nat­ten og mor­ge­nen un­der nat­te­vag­ten sid­ste år, som de to kvin­der hav­de sam­men.

»På et tids­punkt sen­der hun mig en sms, hvor hun skri­ver no­get i ret­ning af: ’Jeg ved, hvor­dan hun gør’,« for­kla­re­de over­la­e­gen i ret­ten.

Ankla­ger Mi­cha­el Bool­sen fandt der­ef­ter sms-kor­re­spon­dan­cen mel­lem de to frem.

Klok­ken 19.52 hav­de over­la­e­gens ka­e­re­ste sendt den før­ste be­sked. ’Så har hun sin før­ste mors (dø­de, red.), stod der i den. Klok­ken 21 fik han den na­e­ste be­sked. ’Nr. 2. Og jeg er ik­ke la­en­ge­re i tvivl’, stod der i den.

Det fik over­la­e­gen til at sen­de en be­sked til­ba­ge med tek­sten: ’Har la­est, hvad du har skre­vet. Vi snak­kes i mor­gen’.

»Vi hav­de vist og­så en sam­ta­le i lø­bet af nat­ten el­ler af­te­nen. Hun (ka­e­re­sten, red.) forta­el­ler lidt om de her pa­tien­ter. Hun har fun­det et hvidt pra­e­pa­rat i en dro­p­slan­ge. Hvi­de pra­e­pa­ra­ter er ste­so­lid,« for­kla­re­de over­la­e­gen i ret­ten.

Klok­ken 06.21 - kort før nat­te­vag- ten slut­te­de klok­ken syv - modt­og han den sid­ste be­sked. ’Nr.4’, stod der kort i den. »Som jeg ser det, er det der, hvor 1 plus 1 plus 1 plud­se­lig gi­ver grund­lag for at mista­en­ke et re­elt mord,« sag­de over­la­e­gen. Kon­tak­te­de po­li­ti­et Ef­ter sam­ta­len med ka­e­re­sten be­slut­te­de over­la­e­gen, at po­li­ti­et skul­le in­vol­ve­res i sa­gen. Han for­tal­te sin ka­e­re­ste, at de skul­le sik­re be­vis­ma­te­ri­a­let, få fat i al­le skral­des­pan­de, i pa­tien­ter­ne og i me­di­cin. Der­ef­ter kon­tak­te­de han po­li­ti­et. Den 31-åri­ge sy­geple­jer­ske na­eg­ter sig skyl­dig i de al­vor­li­ge ankla­ger. Hun ha­ev­der, at he­le sa­gen bun­der i ’on­sin­det slad­der’ og per­son­li­ge in­tri­ger på af­de­lin­gen.

De in­tri­ger kend­te over­la­e­gen ik­ke me­get til, men han for­tal­te i ret­ten, at hans ka­e­re­ste på et tids­punkt kon­fron­te­re­de ham med et ryg­te.

»Der var et ryg­te om, at C (den til­tal­te sy­geple­jer­ske, red.) og jeg hav­de haft et seksu­elt for­hold til hin­an­den. Det sva­re­de jeg nej til,« sag­de over­la­e­gen.

Han af­vi­ser, at hans sam­le­vers mi­stan­ke kan va­e­re dre­vet af ja­lou­si.

Rets­sa­gen mod den 31-åri­ge sy­geple­jer­ske vil ef­ter pla­nen kø­re over 32 rets­da­ge. Først i slut­nin­gen af ju­ni ven­tes dom­men. Bt.dk føl­ger sa­gen, som fort­sa­et­ter i dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.