Na­bokrig i over

BT - - NYHEDER -

HUNDESLAGSMÅL

»Jeg har kendt Erik Brandt og hans fa­mi­lie i man­ge år, og så me­get de­sto me­re er det jo sør­ge­ligt, at se ham ly­ve i ret­ten. Det er uva­er­digt – isa­er for en kendt er­hvervs­mand og mo­de­ska­ber,« er­kla­e­rer Lars Thylan­der i en med­del­el­se til pres­sen. Solg­te vil­la til prins Jo­a­chim Tid­li­ge­re hav­de fa­mi­li­er­ne Thylan­der og Brandt et na­ert for­hold. Da Erik Brandts hu­stru Mar­git dø­de i ef­ter­å­ret 2011, delt­og Ma­ja og Lars Thylan­der i be­gra­vel­sen. Og da prins Jo­a­chim i 2014 køb­te fa­mi­li­en Thylan­ders vil­la i Klam­pen­borg, flyt­te­de Thylan­der-fa­mi­li­en ind i lej­lig­he­den ved si­den af Erik Brandt. Si­den er for­hol­det køl­net ge­val­digt. Erik Brandt bli­ver nu be­skyldt af Lars Thylan­der for at ly­ve, for­di han i ret­ten for­tal­te, at han i et brev hav­de sagt undskyld til Lars Thylan­der og hans fa­mi­lie for at ha­ve over­fu­set Ma­ja Thylan­der og blandt an­det ha­ve kaldt hen­de for en ’hyste­risk ka­el­ling’.

»Jeg har und­skyldt i et brev over for fa­mi­li­en Thylan­der, at jeg mi­ste­de be­sin­del­sen og sag­de grim­me ting til fru Thylan­der,« for­tal­te Erik Brandt i ret­ten.

Ef­ter rets­sa­gen tal­te BT med Erik Brandt, der var ty­de­ligt let­tet over sin fri­fin­del­se.

»Jeg har ik­ke lø­jet i ret­ten. Og jeg vil gø­re mit for, at vo­res na­bo­skab bli­ver nor­ma­li­se­ret. Jeg har og­så li­ge Jeg har ik­ke lø­jet i ret­ten. Og jeg vil gø­re mit for, at vo­res na­bo­skab bli­ver nor­ma­li­se­ret skre­vet en sms til ham (Lars Thylan­der, red.), hvor jeg min­de­de ham om vo­res gam­le ven­skab og spurg­te, om vi ik­ke skul­le få en god stem­ning på fjer­de sal hunde og men­ne­sker imel­lem. Tru­er med injuri­esag Jeg gav og­så søn­nen hån­den, da vi kom ud af ret­ten og sag­de: ’Skal vi ik­ke se at få fred på fjer­de sal?’ Men det er åben­bart ik­ke det, han vil,« si­ger Erik Brandt til BT og til­fø­jer:

»Hvis han si­ger, jeg har lø­jet i ret­ten, skal vi ha­ve fat i en injuri­esag.«

Lars Thylan­der be­kra­ef­ter over for BT, at Erik Brandt har sendt et brev til ham og be­kla­get epi­so­den. Men iføl­ge er­hvervs­man­den kom bre­vet først lang tid ef­ter epi­so­den, som fandt sted 17. sep­tem­ber sid­ste år. Og så har Erik Brandt ret­tet sin und­skyld­ning til den for­ker­te.

»Ja, men han be­kla­ger ik­ke. Han spør­ger, om vi ik­ke skal va­e­re go­de ven­ner. Og til det har jeg sva­ret, at det sy­nes jeg er en smad­der­god idé, men at han må be­gyn­de med at gi­ve min søn og min ko­ne en und­skyld­ning, for det har de ik­ke få­et den dag i dag. Og så skal han la­de va­e­re med at ly­ve,« si­ger Lars Thylan­der til BT.

’Min ko­ne spar­ker ik­ke’

»Så er alt i den skøn­ne­ste or­den. Det har jeg og­så skre­vet til ham.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.