’ ’

BT - - DEBAT -

det nem­me­re for fora­el­dre­ne at si­ge til ar­bejds­gi­ve­ren, hvis man vil på del­tid. Man vil selv­føl­ge­lig ger­ne gø­re det så godt på sit ar­bej­de som mu­ligt, men som småbørns­fa­mi­lie kan man fø­le, at man er en be­sva­er­lig an­sat, og for­di man har en stor for­plig­ti­gel­se over­for sine børn, kan man fø­le, at man ik­ke er den go­de, flek­sib­le ar­bejds­ta­ger. Des­u­den har der i nog­le år va­e­ret man­ge fy­rin­ger, og som småbørns­fora­el­der kan man va­e­re ban­ge for, om det bli­ver en selv na­e­ste gang. Ret­ten til del­tid vil­le styr­ke bør­ne­fa­mi­li­ers po­si­tion på ar­bejds­mar­ke­det, og det vil­le bli­ve me­re le­gi­timt at gå på del­tid, hvis vi hav­de lovsik­ret den ret­tig­hed.

DET VIL GØ­RE

Som småbørns­fa­mi­lie kan man fø­le, at man er en be­sva­er­lig an­sat. Ret­ten til del­tid vil­le styr­ke bør­ne­fa­mi­li­ers po­si­tion JEG ER SIKKER på, at ar­bejds­gi­ver­ne nok skal kun­ne fin­de ud af det, li­ge­som de fin­der ud af det, når folk er sy­ge, si­ger op el­ler skal på bar­sel. Selv­føl­ge­lig vil det gi­ve en plan­la­eg­nings­ma­es­sig ud­for­dring, men man vil­le jo hel­ler ik­ke kun­ne kom­me fra den ene dag til

ar­bejds­gi­ver­nes mu­lig­hed for at plan­la­eg­ge ar­bej­det på sam­me må­de, som de kan i dag. Det vil­le og­så mar­kant øge mang­len på ar­bejds­kraft de ste­der, hvor vi al­le­re­de ser, at det er sva­ert at re­k­rut­te­re, da man plud­se­lig vil­le kun­ne stå med et øget be­hov for fle­re me­d­ar­bej­de­re til at da­ek­ke det ar­bej­de, man har. Det vil va­e­re en uhen­sigts­ma­es­sig ind­gri­ben i den dan­ske mo­del og en uhen­sigts­ma­es­sig ind­gri­ben i dan­ske ar­bejds­gi­ve­res mu­lig­hed for at plan­la­eg­ge de­res pro­duk­tion.

DET VIL­LE ØDELAEGGE

en rig­tig god idé, og vi har net­op ind­ret­tet ar­bejds­mar­ke­det så­le­des, at ti­der­ne er me­get flek­sib­le og for­skel­li­ge fra bran­che til bran­che, så man kan ta­ge hen­syn til småbørns­fora­el­dre. Man lø­ser ik­ke det her ved at la­ve en lov, der skal pres­ses ned over ho­ve­d­et på al­le ty­per af virk­som­he­der. Det vil ska­de me­re, end det vil gav­ne.

FLEK­SIB­LE ARBEJDSTIDER ER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.