Ja, fora­el­dre er klemt mel­lem fa­mi­lie og job Nej, det vil ødelaegge vo­res plan­la­eg­ning

BT - - DEBAT -

DORTHE BOE DANBJØRG RET­TEN TIL DEL­TID vil gi­ve småbørns­fora­el­dre­ne mu­lig­hed for at få ind­fly­del­se på de­res hver­dag på en me­re hen­sigts­ma­es­sig må­de i for­hold til fa­mi­lie- og ar­bejds­liv, og ar­bejds­gi­ver­ne vil få gla­de­re an­sat­te. Der­for er SFs for­slag om at gi­ve fora­el­dre med børn un­der syv år ret til at gå på del­tid i op til tre år et skridt i den rig­ti­ge ret­ning. I Sve­ri­ge har de fak­tisk si­den 1995 haft den­ne ret, helt ind­til bar­net er o tte år .

MARTIN STEEN KABONGO

uhen­sigts­ma­es­sig idé. I dag er det ar­bejds­gi­ver­ne og løn­mod­ta­ger­ne, der mø­des til hver­dag og ken­der hin­an­dens be­hov, og det er dér, man af­ta­ler ar­bejds­ti­den. Det skal ik­ke af­ta­les in­de på Chri­sti­ans­borg. På de en­kel­te virk­som­he­der via overenskom­ster­ne ek­si­ste­rer der al­le­re­de i dag en lang ra­ek­ke mu­lig­he­der for at af­ta­le ar­bejds­tid flek­si­belt. Så hvis man har et be­hov, kan man af­ta­le med sin ar­bejds­gi­ver at gå ned i tid in­den­for de af­tal­te ram­mer.

DET ER EN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.