Eth Mar­kus­sen ’Lis­beth var angst’

BT - - NYHEDER -

Sid­sel Jens­dat­ter Ly­ster til­trak sig i 2010 stor op­ma­er­k­som­hed, da hun gik i fa­engsel, for­di hun ik­ke vil­le ud­le­ve­re sin dat­ter til samva­er med fa­de­ren, og hun har si­den ka­em­pet in­da­edt mod fora­el­dre­ansvars­lo­ven. I en kommentar til BT be­kra­ef­ter Sid­sel Jens­dat­ter Ly­ster, at hun har haft kon­takt til Lis­beth Mar­kus­sen, før hun rej­ste va­ek med bør­ne­ne, men det lig­ger iføl­ge praesten fle­re år til­ba­ge. Sid­sel Jens­dat­ter Ly­ster af­vi­ser at ha­ve rå­d­gi­vet hen­de om, hvor­dan hun kun­ne gå un­der jor­den.

Vi­vi­an Jør­gen­sen Tid­li­ge­re ka­e­re­ste støt­te­de Lis­beth Mar­kus­sen i må­ne­der­ne op til flug­ten, men vil ik­ke kom­men­te­re, hvor­vidt han har hjul­pet hen­de øko­no­misk. Lis­beth Mar­kus­sen var ind­til et halvt år før sin for­svin­den ka­e­re­ste med it-konsulenten St­ef­fen Ør­ne­mark. Han støt­te­de hen­de un­der samva­er­s­sa­gen og er iføl­ge BTs op­lys­nin­ger og­så i sø­ge­ly­set for at ha­ve hjul­pet hen­de øko­no­misk med flug­ten. Til BT op­ly­ser St­ef­fen Ør­ne­mark, at han var var ka­e­re­ste med Lis­beth Mar­kus­sen i en år­ra­ek­ke, fra hun for­lod kri­se­cen­te­ret, og frem til et halvt år in­den hun tog af sted. Mens samva­er­s­sa­gen kør­te, fun­ge­re­de han som hen­des støt­te og bi­sid­der.

»Jeg kun­ne kon­sta­te­re, at hun le­ve­de i angst. Og jeg kun­ne kon­sta­te­re, at hun var ban­ge. Og at hun rul­le­de gar­di­ner­ne ned og var nervøs, når der var no­gen, der kør­te på vej­en.« St­ef­fen Ør­ne­mark er tid­li­ge­re ka­e­re­ste og ven med Lis­beth Marcus­sen. Han er kon­tor­chef og it-chef i det of­fent­li­ge. St­ef­fen Ør­ne­mark er bo­sat ta­et på Lis­beth Mar­kus­sens fora­el­dre. Han fun­ge­re­de som bi­sid­der un­der samva­er­s­sa­gen og støt­te­de hen­de i må­ne­der­ne op til bort­fø­rel­sen. Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger kan han ha­ve støt­tet hen­de øko­no­misk. Det vil han hver­ken be- el­ler af­kra­ef­te over for BT.

»Hun for­søg­te i to år at få myn­dig­he­der­ne til at be­ar­bej­de den si­tu­a­tion, og kon­sta­te­re­de, at det var de ik­ke i stand til. Og det må jeg desva­er­re – ef­ter­som jeg har sid­det med –gi­ve hen­de ret i. Jeg vil ik­ke gø­re mig til dom­mer over hen­des angst, men der er in­gen tvivl om, at hun føl­te den me­get sta­er­kt.«

’In­gen kom­men­ta­rer’

»Ne­e­ej, or­det vid­ste er så­dan et ord, der bli­ver brugt lidt i fla­eng. Vi­den er én ting, og en over­vej­el­se el­ler hvad skal man si­ge, en fun­de­ring over ting, er no­get an­det. Så jeg hav­de ik­ke no­gen vi­den om, at hun vil­le ta­ge af sted.«

har va­e­ret ad­vo­kat for Lis­beth Mar­kus­sen i for­bin­del­se med sa­gen om eks­man­den Ri­co Mar­kus­sens ret til samva­er med par­rets tre børn. Som ad­vo­kat har Vi­vi­an Jør­gen­sen va­e­ret in­vol­ve­ret i fle­re samva­er­s­sa­ger med et højt kon­flik­t­ni­veau, hvor der er ankla­ger om vold og over­greb. Hun op­ly­ser til BT, at hun ik­ke har kendt til el­ler va­e­ret in­vol­ve­ret Lis­beth Mar­kus­sens pla­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.