Pra­esi­dent­frue vild med Mads

BT - - NYHEDER -

STJERNEDRYS Par­ret an­kom i sit pri­va­te Dream­li­ner fly, der har ko­stet me­re end 1,4 mil­li­ard kro­ner, og kør­te her­ef­ter med re­gent­par­ret til Fre­dens­borg Slot, som dan­ne­de ram­men om et gal­la­ta­f­fel i af­tes.

Og her var der sa­er­lig én ga­est, der stak ud fra ma­eng­den – nem­lig sku­e­spil­le­ren Mads Mik­kel­sen.

For mens langt de fle­ste på ga­e­ste­li­sten til­hør­te en­ten re­ge­rin­gen el­ler det så­kaldt of­fi­ci­el­le Dan­mark, var med i den me­xi­can­ske de­le­ga­tion el­ler pro­mi­nen­te er­hvervs­folk, ja, så var blot to per­so­ner og de­res hu­stru­er op­ført på ga­e­ste­li­sten un­der punk­tet ’kul­tur mv.’.

Mads Mik­kel­sen og hans ko­ne Han­ne Ja­cob­sen hav­de ik­ke dron­ning Mar­gret­he at tak­ke for, at de skul­le ifø­re sig det helt sto­re skr­ud en regn­våd ons­dag, men der­i­mod det me­xi­can­ske pra­esi­dent­par. Et spe­ci­fikt øn­ske Det var dem, der hav­de in­si­ste­ret på, at den kend­te sku­e­spil­ler blev in­vi­te­ret til fest på slot­tet.

»Det var et spe­ci­fikt øn­ske fra den me­xi­can­ske de­le­ga­tion,« forta­el­ler kon­ge­hu­sets kom­mu­ni­ka­tions­af­de­ling til BT.

Den 50-åri­ge Mik­kel­sen har i man­ge år va­e­ret po­pu­la­er i ud­lan­det i bå­de film og tv-se­ri­er, så må­ske det er der­for, at pra­esi­dent­par­ret har haft et sa­er­ligt øn­ske om at mø­de net­op ham.

Angéli­ca Ri­ve­ra hav­de en kar­ri­e­re som sku­e­spil­ler og sa­e­be­o­pe­ra­stjer­ne, ind­til hun gif­te­de sig med en­ke­man­den En­rique Peña Nie­to i 2010.

Mads Mik­kel­sen er i øv­rigt ak­tu­el i end­nu en in­ter­na­tio­nal blo­ck­bu­ster se­ne­re på året, hvor han spil­ler med i su­per­hel­te­fil­men ’Do­ctor Stran­ge’, der får dansk bi­o­graf­pre­mi­e­re den 3. novem­ber.

I dag har pra­esi­dent­par­ret fle­re of­fi­ci­el­le gø­re­mål. En­rique Peña Nie­to skal til mø­de i Dansk In­du­stri med Kron­prin­sen samt mø­de Fol­ke­tin­gets for­mand Pia Kja­ers­gaard og stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen, mens kron­prin­ses­se Mary vi­ser hans frue sit pro­jekt ’Fri for mob­be­ri’, der bli­ver brugt i en bør­ne­ha­ve. Om af­te­nen hol­der den me­xi­can­ske de­le­ga­tion sit så­kald­te ’re­tu­rar­ran­ge­ment’ på Ho­tel D’Ang­le­ter­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.